Privacybeleid

EAP-instituut management consultancy GmbH

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onderaan deze tekst staat. 

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u in de rubriek "Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking" van deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

 

 

 

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze verstrekking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen in verband met deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. 

Analyse-instrumenten en -hulpmiddelen van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit wordt voornamelijk gedaan met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

2. hosting en content delivery netwerken (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan onder meer gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens slechts verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling van zijn dienstverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij gebruiken de volgende hoster:

Hetzner Online GmbH
Industriestrasse 25
91710 Gunzenhausen
Duitsland

Telefoon: +49 (0)9831 505-0
Fax: +49 (0)9831 505-3
E-mail: info@hetzner.com

 

Sluiting van een contract over in opdracht gegeven verwerking

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te waarborgen, hebben wij met onze hoster een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten.

3 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Nota over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

EAP-Institut management consultancy GmbH
Hegelgasse 19/10
1010 Wenen
Oostenrijk

Telefoon: +43 (0) 2252 820023
E-mail: info@eap-institut.at

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.
 

Functionaris voor gegevensbescherming:

MS CONSULT e.U.
Mag. Manfred Steinbichl
Am Weinfried 8
2540 Bad Vöslau
Telefoon: +43 699 11031626
E-mail: dsb@msconsult.at | www.msconsult.at

Bewaartermijn

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens gewist nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Opmerking over de overdracht van gegevens naar de VS

Op onze website zijn onder meer instrumenten geïntegreerd van in de VS gevestigde bedrijven. Indien deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. Wij willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land zijn in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Bedrijven in de VS zijn verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te overhandigen zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, verwerken, evalueren en permanent opslaan met het oog op toezicht. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, schrapping en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van om wissing.
Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.
Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO bezwaar hebt aangetekend, moet een afweging van uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

4. verzameling van gegevens op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van andere bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat gebruik te maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijv. voor de winkelmandjesfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de cookies in kwestie uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Indien cookies door derde ondernemingen of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk informeren en indien nodig om uw toestemming vragen.

U kunt de instellingen die u bij het betreden van de website hebt gemaakt, hier bekijken en wijzigen:

Cookievoorkeur bekijken/wijzigen

Cookie toestemming met Borlabs Cookie

Onze website gebruikt de cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser en om dit te documenteren op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (hierna "Borlabs" genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een cookie van Borlabs opgeslagen, waarin de toestemmingen die u hebt gegeven of de intrekking van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de cookie-provider van Borlabs.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u de Borlabs cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

De cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. c DSGVO.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en -versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres*

Uw IP-adres wordt geregistreerd maar onmiddellijk gepseudonimiseerd. Dit betekent dat slechts een ruwe lokalisatie mogelijk is. Het is niet langer mogelijk om een persoonlijke referentie vast te stellen.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Nieuwsbrief

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel heeft opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons rechtmatig belang overeenkomstig art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

Mailchimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

Mailchimp is een dienst die onder andere kan worden gebruikt voor het organiseren en analyseren van het verzenden van nieuwsbrieven. Als u gegevens invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van Mailchimp in de VS.

Met behulp van Mailchimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die is verzonden met Mailchimp, maakt een bestand in de e-mail (bekend als een web beacon) verbinding met de servers van Mailchimp in de VS. Dit maakt het mogelijk om te bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Er wordt ook technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u niet door Mailchimp wilt worden geanalyseerd, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor plaatsen we een link in elk nieuwsbriefbericht.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u ons verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons worden opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.
Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een zwarte lijst als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Mailchimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.
Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te waarborgen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000TXVKAA4&status=Active

Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst.

Bewaartermijn

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel heeft opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons rechtmatig belang overeenkomstig art. 6 (1) lit. f DSGVO. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kunnen we uw e-mailadres opslaan in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, sub f, DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a, DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, sub f, DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a, DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Calendly

Je kunt afspraken met ons maken op onze website. Wij gebruiken de "Calendly" tool om afspraken te boeken. De aanbieder is Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (hierna "Calendly").
Voor het boeken van een afspraak voert u de gevraagde gegevens en de gewenste datum in het daarvoor bestemde masker in. De ingevoerde gegevens worden gebruikt voor de planning, uitvoering en, indien nodig, follow-up van de afspraak. De afspraakgegevens worden voor ons opgeslagen op de servers van Calendly, waarvan u het privacybeleid hier kunt bekijken:
https://calendly.com/privacy.

De door u ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om afspraken met geïnteresseerden en klanten zo ongecompliceerd mogelijk te maken. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier:
https://calendly.com/pages/dpa.

Communicatie via WhatsApp

Voor de communicatie met onze klanten en andere derden maken wij onder meer gebruik van de instant messaging-dienst WhatsApp. De aanbieder is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De communicatie vindt plaats via end-to-endencryptie (peer-to-peer), waardoor wordt voorkomen dat WhatsApp of andere derde partijen toegang krijgen tot de inhoud van de communicatie. WhatsApp krijgt echter toegang tot metagegevens die worden gegenereerd in de loop van het communicatieproces (bv. afzender, ontvanger en tijdstip). Wij willen er ook op wijzen dat WhatsApp volgens eigen zeggen persoonsgegevens van zijn gebruikers deelt met het moederbedrijf Facebook, dat in de VS is gevestigd. Meer details over de verwerking van gegevens zijn te vinden in het privacybeleid van WhatsApp op: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp wordt gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om zo snel en effectief mogelijk te communiceren met klanten, belanghebbende partijen en andere zakelijke en contractuele partners (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO). Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van de toestemming; deze kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen.

De communicatie-inhoud die wordt uitgewisseld tussen en via WhatsApp blijft bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming om deze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Wij gebruiken WhatsApp in de "WhatsApp Business"-variant.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

Wij hebben onze WhatsApp-accounts zo ingesteld dat het niet automatisch gegevens matcht met het adresboek op de gebruikte smartphones.

5. sociale media

eRecht24 Hulpmiddel voor veilig delen

De inhoud van deze website kan worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter & Co. op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. Deze pagina maakt hiervoor gebruik van de eRecht24 Safe Sharing Tool. Dit instrument brengt alleen rechtstreeks contact tot stand tussen de netwerken en de gebruikers wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt. Het aanklikken van de knop geldt als toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van de Duitse wet op de gegevensbescherming (DSGVO). Deze toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Dit instrument draagt niet automatisch gebruikersgegevens over aan de exploitanten van deze platforms. Indien de gebruiker bij een van de sociale netwerken is geregistreerd, verschijnt bij gebruik van de sociale knoppen van Facebook, Twitter & Co. een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen alvorens deze te verzenden.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina delen in sociale netwerken op een manier die in overeenstemming is met de privacy, zonder dat er volledige surfprofielen worden aangemaakt door de beheerders van de netwerken.

Facebook Plugins (Like & Deel Knop)

Plugins van het sociale netwerk Facebook zijn op deze website geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook krijgt zo de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website in verband kan brengen met uw Facebook-gebruikersaccount, logt u dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van Facebook plugins is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij te zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381und https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter plugin

Op deze website zijn functies van de Twitter-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door de Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Door Twitter en de "Re-Tweet"-functie te gebruiken, worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers kenbaar gemaakt. Daarbij worden ook gegevens doorgegeven aan Twitter. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of van het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy.

Het gebruik van de Twitter-plugin is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij te zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U kunt uw Twitter-privacyinstellingen wijzigen in uw accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Instagram plugin

Functies van de dienst Instagram zijn op deze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij te zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn Plugin

Deze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een pagina van deze website met LinkedIn-functies wordt opgeroepen, wordt een verbinding met LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt er met uw IP-adres van op de hoogte gebracht dat u deze website hebt bezocht. Als u op de LinkedIn "Recommend" knop klikt en ingelogd bent op uw LinkedIn account, is het mogelijk voor LinkedIn om uw bezoek aan deze website met u en uw gebruikersaccount te associëren. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Het gebruik van de LinkedIn plugin is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij te zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Voor meer informatie, zie LinkedIn's privacybeleid op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING Plugin

Deze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze pagina's met XING-functies wordt opgeroepen, wordt een verbinding met XING-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Met name worden geen IP-adressen opgeslagen of gebruiksgedrag geëvalueerd.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij te zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop is te vinden in het privacybeleid van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest plugin

Op deze website gebruiken we social plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u een pagina oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest servers. De plugin zendt loggegevens naar de Pinterest server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres bevatten, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en het tijdstip van het verzoek, hoe u Pinterest gebruikt en cookies.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij te zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. analyse-instrumenten en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een instrument dat ons in staat stelt om tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website te integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Zij dient alleen om de via haar geïntegreerde instrumenten te beheren en uit te spelen. De Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van diverse hulpmiddelen op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder diverse gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat aan de betrokken gebruiker of diens eindapparaat wordt toegekend.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Jobverwerking

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Oostenrijkse en Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics om de bezoekers van de website binnen het advertentienetwerk van Google geschikte advertenties te kunnen tonen. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, alsmede van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals aangegeven onder het punt "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens".

Google Analytics E-commerce bijhouden

Deze website maakt gebruik van de "e-commerce tracking" functie van Google Analytics. Met behulp van e-commerce tracking kan de websitebeheerder het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om zijn online-marketingcampagnes te verbeteren. Dit houdt in dat informatie wordt geregistreerd zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde orderwaarde, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die aan de betrokken gebruiker of zijn toestel wordt toegekend.

Bewaartermijn

Gegevens die door Google worden opgeslagen op gebruikers- en evenementniveau en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificatiemiddelen (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De aanbieder is Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com).

Hotjar is een hulpmiddel voor het analyseren van uw gebruikersgedrag op deze website. Met Hotjar kunnen we onder meer uw muisbewegingen, scrollbewegingen en klikken registreren. Hotjar kan ook bepalen hoe lang u met de muisaanwijzer op een bepaalde plaats bent gebleven. Uit deze informatie maakt Hotjar zogenaamde heat maps, die kunnen worden gebruikt om te bepalen welke delen van de website bij voorkeur door de websitebezoeker worden bekeken.

Bovendien kunnen wij bepalen hoe lang u op een pagina bent gebleven en wanneer u die hebt verlaten. Wij kunnen ook bepalen op welk punt u uw gegevens in een contactformulier hebt achtergelaten (zogenaamde conversietrechters).

Bovendien kan Hotjar worden gebruikt om directe feedback van websitebezoekers te krijgen. Deze functie dient om het webaanbod van de websitebeheerder te verbeteren.

Hotjar gebruikt technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen om het gebruikersgedrag te analyseren (bv. cookies of het gebruik van device fingerprinting).

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Hotjar uitschakelen

Als u de gegevensverzameling door Hotjar wilt deactiveren, klikt u op de volgende link en volgt u de instructies daar: https://www.hotjar.com/opt-out

Let op: Hotjar moet voor elke browser of eindapparaat afzonderlijk worden gedeactiveerd.

Voor meer informatie over Hotjar en de verzamelde gegevens, zie het privacybeleid van Hotjar op de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy

Contract voor orderverwerking

Wij hebben een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten met Hotjar om de strenge Europese regelgeving inzake gegevensbescherming toe te passen.

Google Advertenties

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat advertenties weer te geven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden afgespeeld op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bv. locatiegegevens en interesses) (targeting op doelgroepen). Als beheerder van de website kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen tot de weergave van onze advertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot overeenkomstige kliks hebben geleid.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij zijn dienstverlenende producten zo doeltreffend mogelijk op de markt te brengen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. het klikken op bepaalde producten) om u in te delen in bepaalde reclamedoelgroepen en u vervolgens passende reclameboodschappen voor te schotelen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de reclamedoelgroepen die met Google Remarketing zijn aangemaakt, worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc).

Als u een Google-account hebt, kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij zijn producten zo doeltreffend mogelijk op de markt te brengen. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Doelgroepvorming met afstemming op de klant

Voor de vorming van doelgroepen maken wij onder meer gebruik van de klantmatching van Google Remarketing. Hierbij dragen wij bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Als de klanten in kwestie Google-gebruikers zijn en zijn ingelogd op hun Google-account, krijgen zij passende reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bv. op YouTube, in Gmail of in de zoekmachine).

Google Conversie bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde handelingen heeft verricht. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan op welke knoppen op onze website hoe vaak werd geklikt en welke producten bijzonder vaak werden bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Wij leren het totale aantal gebruikers kennen die op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor de identificatie.

Het gebruik van Google conversion tracking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over Google-conversietracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op die manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat zij door te klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden geëvalueerd en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's, maar ook daarbuiten. Dit gebruik van gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" uitschakelen in de sectie advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Inzicht Tag

Deze website maakt gebruik van de Insight tag van LinkedIn. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag ontvangen wij informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker bij LinkedIn is geregistreerd, kunnen wij onder meer de belangrijkste professionele gegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, bedrijfstak en functietitel) van onze websitebezoekers analyseren en zo onze site beter afstemmen op de respectieve doelgroepen. Bovendien kunnen wij LinkedIn Insight Tags gebruiken om te meten of bezoekers van onze websites een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversiemeting). Conversiemeting kan ook plaatsvinden op verschillende apparaten (bv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargeting-functie, met behulp waarvan wij gerichte reclame buiten de website kunnen tonen aan bezoekers van onze website, waarbij volgens LinkedIn geen identificatie van de reclamegeadresseerde plaatsvindt.

LinkedIn zelf verzamelt ook zogenaamde logbestanden (URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden verkort of (als ze worden gebruikt om LinkedIn-leden over verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identifiers van LinkedIn-leden worden na zeven dagen door LinkedIn verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen gewist.

De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen door ons als websitebeheerder niet aan specifieke personen worden toegewezen. LinkedIn zal de verzamelde persoonsgegevens van de websitebezoekers opslaan op zijn servers in de VS en gebruiken in het kader van zijn eigen reclamemaatregelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Rechtsgrondslag

Het gebruik van LinkedIn Insight is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

U kunt bezwaar maken tegen de analyse van gebruiksgedrag en gerichte reclame door LinkedIn via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Bovendien kunnen LinkedIn-leden het gebruik van hun persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden controleren in hun accountinstellingen. Om te voorkomen dat LinkedIn op onze website verzamelde gegevens aan uw LinkedIn-account koppelt, moet u zich bij uw LinkedIn-account uitloggen voordat u onze website bezoekt.

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Donec sed odio dui. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.

7. nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel heeft opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons rechtmatig belang overeenkomstig art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbriefdistributielijst, wordt uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen in een zwarte lijst, indien nodig, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

MailPoet

Deze website maakt gebruik van MailPoet om nieuwsbrieven te versturen. De provider is Wysija SARL, 6 rue Dieudé, 13006, Marseille, Frankrijk (hierna MailPoet).

MailPoet is een dienst waarmee onder meer de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven worden op onze servers opgeslagen maar via de servers van MailPoet verzonden zodat MailPoet uw nieuwsbriefgerelateerde gegevens verwerkt (MailPoet Sending Service). Details zijn hier te vinden: https://account.mailpoet.com/.

Gegevensanalyse door MailPoet

Met behulp van MailPoet zijn wij in staat onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht werd geopend en op welke links eventueel werd geklikt. Op die manier kunnen wij onder meer bepalen op welke links bijzonder vaak werd geklikt.

Bovendien kunnen we zien of bepaalde vooraf gedefinieerde acties zijn uitgevoerd na het openen/klikken (conversiepercentage). Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of u een aankoop hebt gedaan nadat u op de nieuwsbrief hebt geklikt.

MailPoet laat ons ook toe de ontvangers van de nieuwsbrief onder te verdelen ("clusteren") volgens verschillende categorieën. Daarbij kunnen de ontvangers van de nieuwsbrief worden onderverdeeld op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of woonplaats. Op die manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden afgestemd op de respectieve doelgroepen. Indien u niet wenst dat MailPoet uw nieuwsbrief analyseert, dient u zich uit te schrijven. Daartoe voorzien wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link.

Voor gedetailleerde informatie over de functies van MailPoet, zie de volgende link: https://account.mailpoet.com/ en https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

U kunt het privacybeleid van MailPoet vinden op: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst.

Bewaartermijn

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel heeft opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons rechtmatig belang overeenkomstig art. 6 (1) lit. f DSGVO. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt uitgeschreven van de distributielijst van de nieuwsbrief, kunnen wij uw e-mailadres opslaan in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

8. plugins en hulpmiddelen

YouTube

Deze website bevat video's van de website YouTube. De beheerder van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u een van onze websites bezoekt waarop YouTube is geïntegreerd, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare technologieën gebruiken voor herkenning (bijv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Deze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u een van onze pagina's met een Vimeo video bezoekt, wordt er een verbinding met de Vimeo servers tot stand gebracht. Dit vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo of geen account hebt bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de server van Vimeo in de VS.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo account.

Vimeo gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bv. device fingerprinting) om websitebezoekers te herkennen.

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie en, volgens Vimeo, op "legitieme zakelijke belangen". Details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google web lettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor kan Google weten dat deze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google WebFonts is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome

Deze site maakt gebruik van Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen en symbolen. De leverancier is Fonticons, Inc, 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, VS.

Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypes in de cache van uw browser om teksten, lettertypes en symbolen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Font Awesome. Hierdoor kan Font Awesome weten dat uw IP-adres is gebruikt om deze website te bezoeken. Het gebruik van Font Awesome is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Wij hebben een rechtmatig belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op onze website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Als uw browser Font Awesome niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Voor meer informatie over Font Awesome kunt u het privacybeleid van Font Awesome raadplegen op: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is te controleren of gegevensinvoer op deze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA, zie het Privacybeleid van Google en de Servicevoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

Wordfence

Wij hebben Wordfence geïntegreerd op deze website. De provider is Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (hierna Wordfence genoemd).

Wordfence wordt gebruikt om onze website te beschermen tegen ongewenste toegang of kwaadaardige cyberaanvallen. Daartoe maakt onze website een permanente verbinding met de servers van Wordfence, zodat Wordfence zijn databases kan vergelijken met de toegangen tot onze website en deze zo nodig kan blokkeren.

Het gebruik van Wordfence is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn website zo goed mogelijk tegen cyberaanvallen te beschermen. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Sluiting van een contract over in opdracht gegeven verwerking

Wij hebben met Wordfence een overeenkomst gesloten voor de verwerking van bestellingen. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming, die waarborgt dat Wordfence de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de DSGVO.

Spotify

Op deze website zijn functies van de muziekdienst Spotify geïntegreerd. De aanbieder is Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm in Zweden. U herkent de Spotify plugins aan het groene logo op deze website. Een overzicht van de Spotify plugins is te vinden op: https://developer.spotify.com.

Dit betekent dat wanneer je deze website bezoekt, er via de plugin een directe verbinding tussen je browser en de Spotify-server tot stand kan worden gebracht. Spotify ontvangt zo de informatie dat je deze website met je IP-adres hebt bezocht. Als u op de Spotify-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Spotify-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Spotify-profiel. Hierdoor kan Spotify uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount.

Wij willen u erop wijzen dat bij het gebruik van Spotify cookies van Google Analytics worden gebruikt, zodat uw gebruiksgegevens ook bij het gebruik van Spotify aan Google kunnen worden doorgegeven. Google Analytics is een instrument van de Google-groep voor de analyse van gebruikersgedrag, gevestigd in de Verenigde Staten. Spotify is als enige verantwoordelijk voor deze integratie. Wij als websitebeheerder hebben geen invloed op deze verwerking.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een aantrekkelijk akoestisch ontwerp van zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Spotify: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Indien je niet wilt dat Spotify je bezoek aan deze website in verband kan brengen met je Spotify gebruikersaccount, log dan uit bij je Spotify gebruikersaccount.

9. audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

Een van de middelen die wij gebruiken om met onze cliënten te communiceren is online conferencing. De afzonderlijke instrumenten die wij gebruiken, staan hieronder vermeld. Indien u met ons communiceert door middel van een video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonsgegevens door ons en de aanbieder van het desbetreffende conferentie-instrument verzameld en verwerkt.

De conferentiehulpmiddelen verzamelen alle gegevens die u verstrekt/invoert om de hulpmiddelen te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Voorts verwerken de conferentie-instrumenten de duur van de conferentie, het begin en het einde (tijdstip) van de deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextuele informatie" met betrekking tot het communicatieproces (metadata).

Voorts verwerkt de aanbieder van het instrument alle technische gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de online-communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, besturingssysteemtype en -versie, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Indien inhoud wordt gedeeld, geüpload of anderszins binnen het instrument beschikbaar wordt gesteld, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieders van het instrument. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloud-opnamen, chat/anti-berichten, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst wordt gedeeld.

Wij wijzen u erop dat wij geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de gebruikte instrumenten. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve provider. Voor nadere informatie over de gegevensverwerking door de conferentie-instrumenten verwijzen wij u naar de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve gebruikte instrumenten, die wij onder deze tekst hebben opgenomen. 

Doel en rechtsgrondslag

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om onze klanten bepaalde diensten aan te bieden (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO). Bovendien dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). Voor zover om toestemming is verzocht, worden de instrumenten in kwestie gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken. 

Bewaartermijn

De gegevens die wij rechtstreeks via de video- en conferentietools verzamelen, worden uit onze systemen gewist zodra u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de exploitanten van de conferentietools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor nadere informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de conferentiemiddelen.

Gebruikte conferentie-instrumenten

Wij gebruiken de volgende conferentiemiddelen:

Zoom

We gebruiken Zoom. De aanbieder van deze dienst is Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Zoom:
https://zoom.us/de-de/privacy.html.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://zoom.us/de-de/privacy.html.

ClickMeeting

Wij gebruiken ClickMeeting. De dienstverlener is ClickMeeting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met maatschappelijke zetel te ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk, Polen, ondernemingsnummer (KRS): 0000604194, BTW-nummer (NIP): 5842747535. Voor details over de gegevensverwerking verwijzen wij u naar het privacybeleid van ClickMeeting: https://clickmeeting.com/de/legal.

TeamViewer

Wij gebruiken TeamViewer. De provider is TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Voor details over de gegevensverwerking verwijzen wij u naar het privacybeleid van TeamViewer:
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Skype voor bedrijven

Wij gebruiken Skype for Business. De provider is Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Skype:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

GoToMeeting

We gebruiken GoToMeeting. De provider is LogMeIn, Inc, 320 Summer Street Boston, MA 02210, VS. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van GoToMeeting:
https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.

Details zijn hier te vinden:
https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Microsoft Teams

We gebruiken Microsoft Teams. De provider is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Voor meer informatie over gegevensverwerking verwijzen wij u naar het privacybeleid van Microsoft Teams:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.