Zásady ochrany osobných údajov

Inštitút EAP management consultancy GmbH

1. Ochrana údajov v skratke

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú stránku. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov uvedenom pod týmto textom. 

Zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Ich kontaktné údaje nájdete v časti "Poznámka o zodpovednom orgáne" v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

 

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje sa zhromažďujú automaticky alebo po vašom súhlase pri návšteve webovej stránky našimi IT systémami. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, akonáhle vstúpite na túto webovú stránku.

 

 

 

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje na zabezpečenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Na analýzu vášho používateľského správania sa môžu použiť aj iné údaje.

 

Aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak ste udelili súhlas so spracovaním údajov, môžete ho kedykoľvek do budúcnosti odvolať. Za určitých okolností máte tiež právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. 

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Keď navštívite túto webovú stránku, vaše správanie pri surfovaní je možné štatisticky vyhodnotiť. To sa vykonáva hlavne pomocou takzvaných analytických programov.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

2. Hosting a siete na doručovanie obsahu (CDN)

Externý hosting

Táto webová stránka je hosťovaná externým poskytovateľom služieb (hostiteľom). Osobné údaje zhromaždené na tejto webovej stránke sú uložené na serveroch hostiteľa. To môže zahŕňať IP adresy, žiadosti o kontakty, meta a komunikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje, mená, prístupy na webové stránky a ďalšie údaje generované prostredníctvom webovej stránky.

Hostiteľ je využívaný na účely plnenia zmluvy s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našej online ponuky profesionálnym poskytovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Náš hostiteľ bude spracúvať vaše údaje iba v rozsahu potrebnom na splnenie svojich povinností týkajúcich sa plnenia a bude postupovať podľa našich pokynov týkajúcich sa týchto údajov.

Používame nasledujúci hoster:

Hetzner Online GmbH
Industriestrasse 25
91710 Gunzenhausen, Nemecko
Nemecko

Telefón: +49 (0)9831 505-0
Fax: +49 (0)9831 505-3
E-mail: info@hetzner.com

 

Uzatvorenie zmluvy o spracovaní objednávky

Aby sme zabezpečili spracovanie v súlade s ochranou údajov, uzavreli sme s naším hostiteľom zmluvu o spracovaní zmluvy.

3. Všeobecné informácie a povinné informácie

Súkromie

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Chceli by sme upozorniť, že prenos údajov cez internet (napr. pri komunikácii e-mailom) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o zodpovednom orgáne

Stranou zodpovednou za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

EAP-Institut management consultancy GmbH
Hegelgasse 19/10
1010 Viedeň
Rakúsko

Telefón: +43 (0) 2252 820023
E-mail: info@eap-institut.at

Zodpovednou osobou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (mená, e-mailové adresy a pod.).
 

Dozorný úradník pre ochranu údajov:

MS CONSULT e.U.
Mag. Manfred Steinbichl
Som Weinfried 8
2540 Bad Vöslau, Nemecko
Telefón: +43 699 11031626
E-mail: dsb@msconsult.atwww.msconsult.at

Doba skladovania

Pokiaľ v tomto vyhlásení o ochrane údajov nie je uvedená konkrétnejšia doba uchovávania, vaše osobné údaje u nás zostanú dovtedy, kým nepominie účel spracovania údajov. Ak podáte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nemáme iné právne prípustné dôvody na uchovávanie vašich osobných údajov (napr. daňové alebo komerčné obdobia uchovávania); v druhom prípade k vymazaniu dôjde po tom, ako tieto dôvody prestanú platiť.

Poznámka k prenosu údajov do USA

Do našej webovej stránky sú okrem iného integrované nástroje od spoločností so sídlom v USA. Ak sú tieto nástroje aktívne, vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s americkými servermi príslušných spoločností. Chceli by sme zdôrazniť, že USA nie sú bezpečnou treťou krajinou v zmysle právnych predpisov EÚ o ochrane údajov. Americké spoločnosti sú povinné odovzdať osobné údaje bezpečnostným orgánom bez toho, aby ste vy ako dotknutá osoba mohli proti tomu podniknúť právne kroky. Preto nemožno vylúčiť, že americké orgány (napr. tajné služby) spracúvajú, vyhodnocujú a natrvalo ukladajú vaše údaje na amerických serveroch na účely sledovania. Na tieto spracovateľské činnosti nemáme žiadny vplyv.

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracovania údajov vykonávaného až do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia. Právo podať sťažnosť nemá vplyv na žiadne iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, boli odovzdané vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, vykoná sa to len v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľ stránky. Šifrované pripojenie spoznáte podľa skutočnosti, že riadok adresy prehliadača sa zmení z "http://" na "https://" a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu čítať tretie strany.

Informácie, vymazanie a oprava

V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek získať informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcoch a účele spracovania údajov a v prípade potreby právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Právo na obmedzenie spracovania existuje v týchto prípadoch:

Ak spochybňujete presnosť vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, zvyčajne potrebujeme čas, aby sme to overili. Počas trvania auditu máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
Ak spracovanie vašich osobných údajov bolo/je nezákonné, môžete namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania údajov.
Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, obhajobu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov namiesto ich vymazania.
Ak ste podali námietku podľa článku 21 ods. 1 GDPR, je potrebné nájsť rovnováhu medzi vašimi a našimi záujmami. Pokiaľ ešte nie je jasné, koho záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
Ak ste obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, tieto údaje sa môžu spracúvať – s výnimkou ich uchovávania – len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Námietka proti reklamným e-mailom

Používanie kontaktných údajov zverejnených v súvislosti s povinnosťou zasielania nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov sa týmto zakazuje. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú spamové e-maily.

4. Zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke

Cookies

Naše internetové stránky používajú takzvané "cookies". Súbory cookie sú malé textové súbory a nespôsobujú žiadne poškodenie vášho zariadenia. Ukladajú sa buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie), alebo natrvalo (trvalé súbory cookie) vo vašom zariadení. Súbory cookie relácie sa na konci vašej návštevy automaticky vymažú. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené vo vašom zariadení, kým ich sami neodstránite alebo kým ich automaticky nevymažete váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch môžu byť súbory cookie od spoločností tretích strán uložené aj vo vašom zariadení, keď vstúpite na našu stránku (súbory cookie tretích strán). Tie nám alebo vám umožňujú používať určité služby tretích strán (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webových stránok by bez nich nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazenie videí). Iné súbory cookie sa používajú na vyhodnotenie správania používateľov alebo na zobrazovanie reklamy.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonanie procesu elektronickej komunikácie (nevyhnutné súbory cookie) alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré si želáte (funkčné súbory cookie, napr. pre funkciu nákupného košíka) alebo na optimalizáciu webovej stránky (napr. súbory cookie na meranie webového publika), sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, pokiaľ nie je stanovený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie pre technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie, ukladanie príslušných súborov cookie sa uskutočňuje výlučne na základe tohto súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR); súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a povoliť súbory cookie iba v jednotlivých prípadoch, vylúčiť akceptovanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne a aktivovať automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť tejto webovej stránky.

Ak súbory cookie používajú spoločnosti tretích strán alebo na analytické účely, budeme vás o tom osobitne informovať v rámci rozsahu tohto vyhlásenia o ochrane údajov a v prípade potreby požiadame o súhlas.

Nastavenia, ktoré ste vykonali pri vstupe na webovú stránku, môžete zobraziť a zmeniť tu:

[borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Zobraziť/zmeniť preferencie súborov cookie"/]

Súhlas so súbormi cookie s Borlabs Cookie

Naša webová stránka používa technológiu súhlasu so súbormi cookie spoločnosti Borlabs Cookie na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie vo vašom prehliadači a na ich zdokumentovanie v súlade s predpismi o ochrane údajov. Poskytovateľom tejto technológie je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (ďalej len Borlabs).

Keď vstúpite na našu webovú stránku, vo vašom prehliadači sa uloží súbor cookie Borlabs, v ktorom sú uložené súhlasy, ktoré ste poskytli, alebo odvolanie týchto súhlasov. Tieto údaje nebudú poskytnuté poskytovateľovi súborov cookie Borlabs.

Zhromaždené údaje sa budú ukladať, kým nás nepožiadate o ich vymazanie alebo vymazanie samotného súboru cookie Borlabs, alebo kým už neplatí účel uchovávania údajov. Povinné zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté. Podrobnosti o spracovaní údajov súboru cookie Borlabs nájdete na adrese https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Technológia súhlasu so súbormi cookie Borlabs sa používa na získanie zákonom požadovaných súhlasov na používanie súborov cookie. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do tzv. serverových protokolových súborov, ktoré nám váš prehliadač automaticky prenáša. Sú to:

  • Typ prehliadača a verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • Adresa URL sprostredkovateľa
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky servera
  • IP adresa*

* Vaša IP adresa je zaznamenaná, ale okamžite pseudonymizovaná. V dôsledku toho je možná iba hrubá lokalizácia. Už nie je možné vytvoriť osobnú referenciu.

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Tieto údaje sa zhromažďujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej webovej stránky – na tento účel je potrebné zaznamenávať súbory denníka servera.

Newsletter

Ak by ste chceli dostávať newsletter ponúkaný na webovej stránke, potrebujeme od vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, či ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a či súhlasíte so zasielaním newslettera. Ďalšie údaje sa nezhromažďujú alebo sa zbierajú len na dobrovoľnom základe. Tieto údaje používame výlučne na zasielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Spracovanie údajov zadaných v registračnom formulári newslettera sa uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Svoj súhlas s uložením údajov, e-mailovej adresy a ich použitia na zasielanie newslettera môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu "odhlásiť sa" v newsletteri. Zákonnosť už vykonaných operácií spracovania údajov zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje uložené u nás na účely prihlásenia sa na odber noviniek budú uložené nami .dem alebo poskytovateľom služieb bulletinu, až kým sa neodhlásite z odberu noviniek a nevymažete ich zo zoznamu distribúcie bulletinu po odhlásení sa z odberu noviniek alebo po ukončení účelu. Vyhradzujeme si právo vymazať alebo zablokovať e-mailové adresy z nášho zoznamu distribúcie noviniek podľa vlastného uváženia v rozsahu nášho oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Po odhlásení sa z distribučného zoznamu informačných bulletinov môžeme vašu e-mailovú adresu uložiť na čiernu listinu, aby sme zabránili budúcemu zasielaniu e-mailov. Údaje z čiernej listiny sa použijú len na tento účel a nebudú sa spájať s inými údajmi. Slúži to vášmu záujmu a nášmu záujmu na dodržanie zákonných požiadaviek pri zasielaní newsletterov (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Uloženie na čiernej listine nie je časovo obmedzené. Proti ukladaniu môžete namietať, ak vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

Mailchimp

Táto webová stránka využíva služby spoločnosti Mailchimp na zasielanie informačných bulletinov. Poskytovateľom je spoločnosť Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Mailchimp je služba, ktorú možno okrem iného použiť na organizáciu a analýzu zasielania informačných bulletinov. Ak zadávate údaje na účely prihlásenia sa na odber noviniek (napr. e-mailovú adresu), tieto údaje sa ukladajú na serveroch spoločnosti Mailchimp v USA.

Pomocou služby Mailchimp môžeme analyzovať naše informačné kampane. Keď otvoríte e-mail odoslaný pomocou služby Mailchimp, súbor obsiahnutý v e-maile (známy ako web beacon) sa pripojí k serverom spoločnosti Mailchimp v USA. Vďaka tomu je možné zistiť, či bola správa s informačným bulletinom otvorená a na ktoré odkazy bolo prípadne kliknuté. Zhromažďujú sa aj technické informácie (napr. čas prístupu, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém). Tieto informácie nie je možné priradiť k príslušnému príjemcovi informačného bulletinu. Používajú sa výlučne na štatistickú analýzu kampaní na zasielanie informačných bulletinov. Výsledky týchto analýz sa môžu použiť na lepšie prispôsobenie budúcich newsletterov záujmom príjemcov.

Ak si neželáte, aby vás spoločnosť Mailchimp analyzovala, musíte sa odhlásiť z odberu noviniek. Na tento účel poskytujeme príslušný odkaz v každej správe s newsletterom.

Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať odhlásením sa z odberu noviniek. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už uskutočnených operácií spracovania údajov.

Údaje, ktoré nám poskytnete na účely prihlásenia sa na odber informačného bulletinu, budeme uchovávať my alebo poskytovateľ služieb zasielania informačného bulletinu, kým sa neodhlásite z odberu informačného bulletinu, a po odhlásení sa z odberu informačného bulletinu ich vymažeme z distribučného zoznamu. Údaje, ktoré ukladáme na iné účely, zostávajú týmto nedotknuté.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ a https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.
Po odhlásení sa z distribučného zoznamu informačných bulletinov môže byť vaša e-mailová adresa nami alebo poskytovateľom služieb zasielania informačných bulletinov uložená na čiernej listine, ak je to potrebné na zabránenie budúcemu zasielaniu. Údaje z čiernej listiny sa použijú len na tento účel a nebudú sa spájať s inými údajmi. Slúži to vášmu záujmu a nášmu záujmu na dodržanie zákonných požiadaviek pri zasielaní newsletterov (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Uloženie na čiernej listine nie je časovo obmedzené. Proti ukladaniu môžete namietať, ak vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Mailchimp na adrese: https://mailchimp.com/legal/terms/.
Spoločnosť je certifikovaná v súlade s "Rámcom EÚ a USA na ochranu osobných údajov" (DPF). DPF je dohoda medzi Európskou úniou a USA, ktorej cieľom je zabezpečiť dodržiavanie európskych noriem ochrany údajov pri spracovaní údajov v USA. Každá spoločnosť certifikovaná podľa DPF sa zaväzuje dodržiavať tieto normy ochrany údajov. Ďalšie informácie o tom môžete získať od poskytovateľa na tomto odkaze: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000TXVKAA4&status=Active

Právny základ

Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek do budúcnosti odvolať.

Doba skladovania

Údaje uložené u nás na účely prihlásenia sa na odber noviniek budeme uchovávať, kým sa neodhlásite z odberu noviniek a nevymažete ich zo zoznamu distribúcie bulletinu po odhlásení sa z odberu noviniek alebo po ukončení účelu. Vyhradzujeme si právo vymazať alebo zablokovať e-mailové adresy z nášho zoznamu distribúcie noviniek podľa vlastného uváženia v rozsahu nášho oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Údaje, ktoré uchovávame na iné účely, zostávajú nedotknuté.

Po odhlásení zo zoznamu na zasielanie noviniek môžeme vašu e-mailovú adresu uložiť na čiernu listinu, aby sme zabránili budúcemu zasielaniu. Údaje z čiernej listiny sa použijú len na tento účel a nebudú sa spájať s inými údajmi. Slúži to vášmu záujmu aj nášmu záujmu na dodržanie zákonných požiadaviek pri zasielaní newsletterov (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Uloženie na čiernej listine nie je časovo obmedzené. Proti ukladaniu môžete namietať, ak vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

Kontakt

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z dopytového formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, uložíme na účely spracovania žiadosti a v prípade následných otázok. Tieto údaje neposkytneme bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je nevyhnutná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme na účinnom spracovaní otázok, ktoré sú nám adresované (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), ak bol o to požiadaný.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, u nás zostanú, kým nepožiadate o vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s uložením alebo kým nepominie účel uchovávania údajov (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Kogentné zákonné ustanovenia – najmä lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Žiadosť e-mailom, telefonicky alebo faxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, vaša žiadosť vrátane všetkých výsledných osobných údajov (meno, žiadosť) bude uložená a spracovaná na účely spracovania vašej žiadosti. Tieto údaje neposkytneme bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je nevyhnutná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme na účinnom spracovaní otázok, ktoré sú nám adresované (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), ak bol o to požiadaný.

Údaje, ktoré nám pošlete prostredníctvom žiadostí o kontakt, zostanú u nás, kým nepožiadate o vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s uložením alebo kým pominie účel uchovávania údajov (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Kogentné zákonné ustanovenia – najmä zákonné lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Služba Calendly

Termíny stretnutí si môžete dohodnúť na našej webovej stránke. Na rezerváciu stretnutí používame nástroj Calendly. Poskytovateľom je spoločnosť Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (ďalej len "Calendly").
Na účely rezervácie stretnutia zadáte požadované údaje a požadovaný dátum do masky určenej na tento účel. Zadané údaje sa použijú na plánovanie, realizáciu a v prípade potreby aj následné sledovanie stretnutia. Údaje o stretnutí sú pre nás uložené na serveroch spoločnosti Calendly, ktorej zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť tu:
https://calendly.com/privacy.

Vami zadané údaje zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uložením alebo kým neprestane platiť účel ich uloženia. Záväzné zákonné ustanovenia - najmä lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na tom, aby stretnutia so záujemcami a zákazníkmi boli čo najjednoduchšie. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu:
https://calendly.com/pages/dpa.

Komunikácia cez WhatsApp

Na komunikáciu s našimi zákazníkmi a inými tretími stranami používame okrem iného službu okamžitých správ WhatsApp. Poskytovateľom je WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Komunikácia prebieha prostredníctvom šifrovania počas celého spojenia (peer-to-peer), ktoré bráni spoločnosti WhatsApp alebo iným tretím stranám získať prístup k obsahu komunikácie. WhatsApp však získava prístup k metaúdajom vygenerovaným v priebehu komunikačného procesu (napr. odosielateľ, príjemca a čas). Chceli by sme tiež zdôrazniť, že podľa vlastného vyhlásenia WhatsApp zdieľa osobné údaje svojich používateľov so svojou materskou spoločnosťou Facebook so sídlom v USA. Ďalšie podrobnosti o spracovaní údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti WhatsApp na adrese: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp sa používa na základe nášho oprávneného záujmu na čo najrýchlejšej a najefektívnejšej komunikácii so zákazníkmi, zainteresovanými stranami a inými obchodnými a zmluvnými partnermi (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR). Ak sa požaduje zodpovedajúci súhlas, spracovanie údajov sa uskutočňuje výlučne na základe súhlasu; Toto je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Obsah komunikácie vymieňaný medzi WhatsApp a na WhatsApp s nami zostane, kým nepožiadate o vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ukladaním alebo kým neprestane platiť účel uchovávania údajov (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Kogentné zákonné ustanovenia – najmä lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

WhatsApp používame vo variante "WhatsApp Business".

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

Naše účty WhatsApp sme nastavili tak, aby automaticky nesynchronizovali údaje s adresárom v používaných smartfónoch.

5. Sociálne médiá

eRecht24 Nástroj bezpečného zdieľania

Obsah na tejto webovej stránke je možné zdieľať v sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Twitter a spol., v súlade s predpismi o ochrane údajov. Táto stránka používa nástroj bezpečného zdieľania eRecht24. Tento nástroj nadväzuje priamy kontakt medzi sieťami a používateľmi iba vtedy, keď používateľ aktívne klikne na jedno z týchto tlačidiel. Kliknutím na tlačidlo sa rozumie súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Automatický prenos používateľských údajov prevádzkovateľom týchto platforiem sa neuskutočňuje prostredníctvom tohto nástroja. Ak je používateľ prihlásený do jednej zo sociálnych sietí, pri použití sociálnych tlačidiel Facebook, Twitter & Co.

Naši používatelia môžu zdieľať obsah tejto stránky na sociálnych sieťach v súlade s predpismi o ochrane údajov bez toho, aby prevádzkovatelia sietí vytvárali kompletné profily na surfovanie.

Doplnky Facebooku (tlačidlo Páči sa mi to & Zdieľať)

Na tejto webovej stránke sú integrované doplnky sociálnej siete Facebook. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Podľa Facebooku sa však zhromaždené údaje prenesú aj do USA a ďalších tretích krajín.

Doplnky Facebooku spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidla "Páči sa mi to" na tejto webovej stránke. Prehľad facebookových pluginov nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Keď navštívite túto webovú stránku, plugin vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Facebook dostáva informácie o tom, že ste navštívili túto webovú stránku s vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo "Páči sa mi to" na Facebooku, keď ste prihlásení do svojho účtu na Facebooku, môžete prepojiť obsah tejto webovej stránky so svojím profilom na Facebooku. To umožňuje Facebooku priradiť vašu návštevu tejto webovej stránky k vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme zdôrazniť, že ako poskytovateľ stránok nemáme žiadnu vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Facebook. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Facebooku na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ak si neželáte, aby Facebook mohol priradiť vašu návštevu tejto webovej stránky k vášmu používateľskému účtu na Facebooku, odhláste sa zo svojho používateľského účtu na Facebooku.

Facebookové pluginy sa používajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na čo najširšom zviditeľnení v sociálnych médiách. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381a https://www.facebook.com/policy.php.

Doplnok Twitter

Funkcie služby Twitter sú integrované do tejto webovej stránky. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko. Pomocou Twitteru a funkcie "Re-Tweet" sú navštívené webové stránky prepojené s vaším účtom na Twitteri a oznámené ostatným používateľom. Údaje sa prenášajú aj na Twitter. Chceli by sme zdôrazniť, že ako poskytovateľ stránok nemáme žiadnu vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Twitter. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter na adrese: https://twitter.com/de/privacy.

Doplnok Twitter sa používa na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na čo najširšom zviditeľnení v sociálnych médiách. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Nastavenia ochrany osobných údajov na Twitteri môžete zmeniť v nastaveniach účtu v časti https://twitter.com/account/settings .

Doplnok Instagramu

Funkcie služby Instagram sú integrované do tejto webovej stránky. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, integrované Írsko.

Ak ste prihlásení do svojho účtu Instagram, môžete prepojiť obsah tejto webovej stránky so svojím profilom na Instagrame kliknutím na tlačidlo Instagram. To umožňuje Instagramu priradiť návštevu tejto webovej stránky k vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme zdôrazniť, že ako poskytovateľ stránok nemáme žiadnu vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití instagramom.

Údaje sa uchovávajú a analyzujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na čo najširšom zviditeľnení v sociálnych médiách. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn Plugin

Táto webová stránka využíva funkcie siete LinkedIn. Poskytovateľom je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

Pri každom prístupe na stránku tejto webovej stránky, ktorá obsahuje funkcie LinkedIn, sa vytvorí spojenie so servermi LinkedIn. LinkedIn je informovaný o tom, že ste navštívili túto webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo LinkedIn "Odporučiť" a ste prihlásení do svojho účtu LinkedIn, LinkedIn môže priradiť vašu návštevu tejto webovej stránky vám a vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme zdôrazniť, že my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadnu vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou LinkedIn.

LinkedIn plugin sa používa na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na čo najširšom zviditeľnení v sociálnych médiách. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Zásuvný modul XING

Táto webová stránka využíva funkcie siete XING. Poskytovateľom je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko.

Pri každom prístupe na jednu z našich stránok, ktorá obsahuje funkcie XING, sa nadviaže spojenie so servermi XING. Uchovávanie osobných údajov sa podľa našich informácií neuskutočňuje. Predovšetkým sa neukladajú žiadne IP adresy ani sa nevyhodnocuje správanie pri používaní.

Údaje sa uchovávajú a analyzujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na čo najširšom zviditeľnení v sociálnych médiách. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o ochrane údajov a tlačidle XING Share nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Doplnok Pinterestu

Na tejto webovej stránke používame sociálne doplnky sociálnej siete Pinterest, ktorú prevádzkuje spoločnosť Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko.

Keď navštívite stránku, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi Pinterestu. Plugin prenáša údaje denníka na server Pinterest v USA. Tieto údaje denníka môžu zahŕňať vašu IP adresu, adresu navštívených webových stránok, ktoré obsahujú aj funkcie Pinterestu, typ a nastavenia prehliadača, dátum a čas žiadosti, spôsob, akým Pinterest používate, a súbory cookie.

Údaje sa uchovávajú a analyzujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na čo najširšom zviditeľnení v sociálnych médiách. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o účele, rozsahu a ďalšom spracovaní a používaní údajov Pinterestom, ako aj o vašich právach a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Pinterestu: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Analytické nástroje a reklama

Správca značiek Google

Používame Správcu značiek Google. Poskytovateľom je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Správca značiek Google je nástroj, ktorý nám umožňuje integrovať sledovacie alebo štatistické nástroje a ďalšie technológie na našich webových stránkach. Samotný Správca značiek Google nevytvára používateľské profily, neukladá súbory cookie a nevykonáva žiadne nezávislé analýzy. Slúži iba na správu a zobrazenie nástrojov integrovaných prostredníctvom neho. Správca značiek Google však zhromažďuje vašu IP adresu, ktorá sa môže preniesť aj do materskej spoločnosti Googlu v Spojených štátoch.

Správca značiek Google sa používa na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na rýchlej a nekomplikovanej integrácii a administrácii rôznych nástrojov na svojej webovej stránke. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Analytics umožňuje prevádzkovateľovi webovej stránky analyzovať správanie návštevníkov webových stránok. Prevádzkovateľ webovej stránky pritom získava rôzne údaje o používaní, ako sú zobrazenia stránky, dĺžka pobytu, použité operačné systémy a pôvod používateľa. Tieto údaje môže spoločnosť Google zhrnúť do profilu, ktorý je priradený príslušnému používateľovi alebo jeho zariadeniu.

Služba Google Analytics využíva technológie, ktoré umožňujú rozpoznať používateľa na účely analýzy správania používateľa (napr. súbory cookie alebo odtlačky prstov zariadenia). Informácie zhromaždené spoločnosťou Google o používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Použitie tohto analytického nástroja je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na analýze správania používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizácia IP adries

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. V dôsledku toho bude vaša IP adresa skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred prenosom do USA. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej stránke a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača

Zhromažďovaniu a spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Viac informácií o nakladaní s údajmi používateľov službou Google Analytics nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie objednávky

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní zmluvy a pri používaní služby Google Analytics plne implementujeme prísne požiadavky rakúskych a nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Demografické údaje v službe Google Analytics

Táto webová stránka používa funkciu "demografických funkcií" služby Google Analytics, aby mohla návštevníkom webových stránok zobrazovať vhodné reklamy v rámci reklamnej siete Google. To umožňuje vytvárať prehľady, ktoré obsahujú vyhlásenia o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránok. Tieto údaje pochádzajú zo záujmovo orientovanej reklamy od spoločnosti Google, ako aj z údajov o návštevníkoch od tretích strán. Tieto údaje nie je možné priradiť konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie vašich údajov službou Google Analytics, ako je popísané v časti "Námietka proti zhromažďovaniu údajov".

Sledovanie elektronického obchodu v službe Google Analytics

Táto webová stránka používa funkciu "Sledovanie elektronického obchodu" služby Google Analytics. Pomocou sledovania elektronického obchodu môže prevádzkovateľ webovej stránky analyzovať nákupné správanie návštevníkov webových stránok, aby zlepšil svoje online marketingové kampane. Zaznamenávajú sa informácie, ako sú zadané objednávky, priemerné hodnoty objednávok, náklady na dopravu a čas od nákupu produktu. Tieto údaje môže spoločnosť Google agregovať pod identifikátorom transakcie priradeným k príslušnému používateľovi alebo jeho zariadeniu.

Doba skladovania

Údaje uložené spoločnosťou Google na úrovni používateľa a udalosti, ktoré sú prepojené so súbormi cookie, identifikátormi používateľov (napr. ID používateľa) alebo reklamnými identifikátormi (napr. súbory cookie DoubleClick, reklamné ID systému Android), budú anonymizované alebo vymazané po 14 mesiacoch. Podrobnosti nájdete na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Táto webová stránka používa Hotjar. Poskytovateľom je Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Európa (webová stránka: https://www.hotjar.com).

Hotjar je nástroj na analýzu vášho používateľského správania na tejto webovej stránke. S Hotjarom môžeme, okrem iného, Zaznamenávajte pohyby myšou a posúvanie a kliknutia. Hotjar môže tiež určiť, ako dlho ste zostali s ukazovateľom myši na určitom mieste. Z týchto informácií Hotjar vytvára takzvané tepelné mapy, ktoré je možné použiť na určenie, ktoré oblasti webových stránok uprednostňuje návštevník webovej stránky.

Môžeme tiež určiť, ako dlho ste zostali na stránke a kedy ste ju opustili. Môžeme tiež určiť, kedy ste zrušili svoje príspevky v kontaktnom formulári (tzv. konverzné lieviky).

Okrem toho môže byť Hotjar použitý na získanie priamej spätnej väzby od návštevníkov webových stránok. Táto funkcia slúži na zlepšenie webových ponúk prevádzkovateľa webových stránok.

Hotjar používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznať používateľa za účelom analýzy správania používateľa (napr. cookies alebo používanie odtlačkov prstov zariadenia).

Použitie tohto analytického nástroja je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na analýze správania používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Vypnutie Hotjaru

Ak chcete deaktivovať zhromažďovanie údajov spoločnosťou Hotjar, kliknite na nasledujúci odkaz a postupujte podľa pokynov: https://www.hotjar.com/opt-out

Upozorňujeme, že Hotjar musí byť deaktivovaný samostatne pre každý prehliadač alebo zariadenie.

Ďalšie informácie o Hotjar a zhromaždených údajoch nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Hotjar na nasledujúcom odkaze: https://www.hotjar.com/privacy

Zmluva o spracovaní osobných údajov

So spoločnosťou Hotjar sme uzavreli dohodu o spracovaní údajov, aby sme mohli implementovať prísne európske predpisy o ochrane údajov.

Google Ads

Prevádzkovateľ webovej stránky používa službu Google Ads. Google Ads je online reklamný program spoločnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovať reklamy vo vyhľadávači Google alebo na webových stránkach tretích strán, keď používateľ zadá do služby Google určité hľadané výrazy (zacielenie na kľúčové slová). Okrem toho sa cielené reklamy môžu zobrazovať na základe existujúcich údajov používateľov spoločnosti Google (napr. údajov o polohe a záujmov) (zacielenie na cieľovú skupinu). Ako prevádzkovateľ webových stránok môžeme tieto údaje kvantitatívne vyhodnotiť napríklad analýzou toho, ktoré hľadané výrazy viedli k zobrazeniu našich reklám a koľko reklám viedlo k zodpovedajúcim kliknutiam.

Používanie služby Google Ads je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na čo najefektívnejšom marketingu svojich produktov služieb.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

Táto webová stránka využíva funkcie remarketingu Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Remarketing analyzuje vaše správanie používateľov na našich webových stránkach (napr. kliknutie na určité produkty) s cieľom zaradiť vás do určitých cieľových skupín reklamy a potom vám zobraziť vhodné reklamné správy, keď navštívite iné online ponuky (remarketing alebo retargeting).

Okrem toho je možné reklamné cieľové skupiny vytvorené pomocou remarketingu Google prepojiť s funkciami spoločnosti Google naprieč zariadeniami. Týmto spôsobom sa môžu záujmovo orientované, personalizované reklamné správy, ktoré vám boli prispôsobené v závislosti od vášho predchádzajúceho používania a správania pri surfovaní na jednom zariadení (napr. mobilnom telefóne), zobrazovať aj na inom z vašich zariadení (napr. tablete alebo počítači).

Ak máte účet Google, môžete namietať proti prispôsobenej reklame na nasledujúcom odkaze: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Používanie remarketingu Google je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na čo najefektívnejšom marketingu svojich produktov. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie a pravidlá ochrany osobných údajov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Budovanie cieľovej skupiny s porovnaním zákazníkov

Na vytvorenie cieľovej skupiny používame okrem iného zákaznícke porovnanie Google Remarketingu. Týmto spôsobom prenášame určité údaje o zákazníkoch (napr. e-mailové adresy) z našich zoznamov zákazníkov do spoločnosti Google. Ak sú dotknutí zákazníci používateľmi spoločnosti Google a prihlásili sa do svojho účtu Google, zobrazia sa im vhodné reklamné správy v rámci siete Google (napr. YouTube, Gmail alebo vyhľadávač).

Sledovanie konverzií Google

Táto webová stránka používa sledovanie konverzií Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Pomocou sledovania konverzií Google, Google a my môžeme vidieť, či používateľ vykonal určité akcie. Môžeme napríklad vyhodnotiť, na ktoré tlačidlá na našej webovej stránke sa klikalo ako často a ktoré produkty sa zobrazovali alebo kupovali obzvlášť často. Tieto informácie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií. Dozvieme sa celkový počet používateľov, ktorí klikli na naše reklamy, a aké akcie vykonali. Nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by sme mohli osobne identifikovať používateľa. Samotná spoločnosť Google používa na identifikáciu súbory cookie alebo porovnateľné technológie rozpoznávania.

Používanie sledovania konverzií Google je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na analýze správania používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o sledovaní konverzií Google nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Facebook Pixel

Táto webová stránka používa na meranie konverzií akčné pixely návštevníkov Facebooku. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Podľa Facebooku sa však zhromaždené údaje prenesú aj do USA a ďalších tretích krajín.

Týmto spôsobom je možné sledovať správanie návštevníkov stránok po ich presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa kliknutím na reklamu na Facebooku. V dôsledku toho je možné vyhodnotiť účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu a optimalizovať budúce reklamné opatrenia.

Zhromaždené údaje sú pre nás ako prevádzkovateľa tejto webovej stránky anonymné, nemôžeme vyvodiť žiadne závery o totožnosti používateľov. Údaje sú však uložené a spracované spoločnosťou Facebook tak, aby bolo možné spojenie s príslušným používateľským profilom a Facebook mohol tieto údaje použiť na svoje vlastné reklamné účely v súlade so Zásadami používania údajov Facebooku . To umožňuje Facebooku umiestňovať reklamy na facebookové stránky, ako aj mimo nich. Toto použitie údajov nemôžeme ovplyvniť my ako prevádzkovateľ stránky.

Používanie facebookových pixelov je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na účinných reklamných opatreniach vrátane sociálnych médií. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

V zásadách ochrany osobných údajov Facebooku nájdete ďalšie informácie o ochrane vášho súkromia: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Remarketing pre vlastné publiká môžete vypnúť aj v časti Nastavenia reklám v časti https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Ak to chcete urobiť, musíte byť prihlásení na Facebooku.

Ak nemáte účet na Facebooku, môžete deaktivovať reklamu založenú na používaní z Facebooku na webovej stránke Európskej aliancie pre interaktívnu digitálnu reklamu: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Insight Tag

Táto webová stránka používa značku LinkedIn's Insight. Poskytovateľom tejto služby je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

Spracovanie údajov pomocou LinkedIn Insight Tag

S pomocou LinkedIn Insight Tag dostávame informácie o návštevníkoch našej webovej stránky. Ak je návštevník webovej stránky zaregistrovaný na LinkedIn, môžeme okrem iného analyzovať profesionálne kľúčové údaje (napr. úroveň kariéry, veľkosť spoločnosti, krajina, umiestnenie, odvetvie a pracovné zaradenie) návštevníkov našich webových stránok, a tak lepšie zosúladiť našu stránku s príslušnými cieľovými skupinami. Okrem toho môžeme použiť značky LinkedIn insight na meranie toho, či návštevníci našich webových stránok uskutočňujú nákup alebo inú akciu (meranie konverzií). Meranie konverzie sa môže vykonávať aj medzi zariadeniami (napr. z počítača na tablet). LinkedIn Insight Tag tiež ponúka funkciu retargetingu, ktorá nám umožňuje zobrazovať cielenú reklamu mimo webovej stránky návštevníkom našej webovej stránky, pričom podľa LinkedIn nedochádza k žiadnej identifikácii adresáta reklamy.

LinkedIn sám zhromažďuje aj takzvané súbory denníka (URL, adresa URL sprostredkovateľa, IP adresa, vlastnosti zariadenia a prehliadača a čas prístupu). IP adresy sú skrátené alebo (ak sa používajú na oslovenie členov LinkedIn naprieč zariadeniami) hašované (pseudonymizované). Priame identifikátory členov LinkedIn vymaže LinkedIn po siedmich dňoch. Zostávajúce pseudonymizované údaje sa potom do 180 dní vymažú.

Údaje zhromaždené spoločnosťou LinkedIn nemôžeme priradiť konkrétnym jednotlivcom my ako prevádzkovateľ webovej stránky. LinkedIn bude uchovávať osobné údaje zhromaždené návštevníkmi webových stránok na svojich serveroch v USA a používať ich ako súčasť svojich vlastných reklamných opatrení. Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn v časti https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Právny základ

LinkedIn Insight sa používa na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na účinných reklamných opatreniach vrátane sociálnych médií. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Námietka proti používaniu značky LinkedIn Insight Tag

Namietajte proti analýze správania používateľov a cielenej reklamy zo strany LinkedIn pod nasledujúcim odkazom: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Okrem toho môžu členovia LinkedIn kontrolovať používanie svojich osobných údajov na reklamné účely v nastaveniach účtu. Aby ste sa vyhli prepojeniu údajov zhromaždených na našej webovej stránke spoločnosťou LinkedIn a vaším účtom LinkedIn, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť zo svojho účtu LinkedIn.

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Donec sed odio dui. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.

7. Informačný bulletin

Údaje o bulletine

Ak by ste chceli dostávať newsletter ponúkaný na webovej stránke, potrebujeme od vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, či ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a či súhlasíte so zasielaním newslettera. Ďalšie údaje sa nezhromažďujú alebo sa zbierajú len na dobrovoľnom základe. Tieto údaje používame výlučne na zasielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Spracovanie údajov zadaných v registračnom formulári newslettera sa uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Svoj súhlas s uložením údajov, e-mailovej adresy a ich použitia na zasielanie newslettera môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu "odhlásiť sa" v newsletteri. Zákonnosť už vykonaných operácií spracovania údajov zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje uložené u nás na účely prihlásenia sa na odber noviniek budú uložené nami .dem alebo poskytovateľom služieb bulletinu, až kým sa neodhlásite z odberu noviniek a nevymažete ich zo zoznamu distribúcie bulletinu po odhlásení sa z odberu noviniek alebo po ukončení účelu. Vyhradzujeme si právo vymazať alebo zablokovať e-mailové adresy z nášho zoznamu distribúcie noviniek podľa vlastného uváženia v rozsahu nášho oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Po odhlásení sa zo zoznamu distribúcie bulletinov môže byť vaša e-mailová adresa uložená nami .dem alebo poskytovateľom služieb zasielania bulletinov na čiernu listinu, aby sa zabránilo posielaniu v budúcnosti. Údaje z čiernej listiny sa použijú iba na tento účel a nebudú zlúčené s inými údajmi. Slúži to tak vášmu záujmu, ako aj nášmu záujmu o dodržiavanie zákonných požiadaviek pri zasielaní newsletterov (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Ukladanie na čiernej listine nie je časovo obmedzené. Proti ukladaniu môžete namietať, ak vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

MailPoet

Táto webová stránka používa MailPoet na odosielanie bulletinov. Poskytovateľom je Wysija SARL , 6 rue Dieudé, 13006, Marseille, Francúzsko (ďalej len MailPoet).

MailPoet je služba, ktorú je možné použiť na organizovanie a analýzu odosielania bulletinov. Údaje, ktoré ste zadali na účely prihlásenia sa na odber noviniek, budú uložené na našich serveroch, ale odoslané prostredníctvom serverov spoločnosti MailPoet, aby MailPoet spracovával vaše údaje súvisiace s newsletterom (MailPoet Sending Service). Podrobnosti nájdete tu: https://account.mailpoet.com/.

Analýza údajov spoločnosťou MailPoet

S pomocou MailPoet je pre nás možné analyzovať naše newsletterové kampane. Môžeme napríklad zistiť, či bola otvorená správa bulletinu a na ktoré odkazy sme klikli. Týmto spôsobom môžeme okrem iného určiť, na ktoré odkazy sa klikalo obzvlášť často.

Okrem toho môžeme vidieť, či boli po otvorení / kliknutí (konverzný pomer) vykonané určité preddefinované akcie. Môžeme napríklad rozpoznať, či ste po kliknutí na newsletter uskutočnili nákup.

MailPoet nám tiež umožňuje rozdeliť ("klaster") príjemcov bulletinu podľa rôznych kategórií. Príjemcovia bulletinu môžu byť rozdelení napr. podľa veku, pohlavia alebo miesta bydliska. Týmto spôsobom je možné informačné bulletiny lepšie prispôsobiť príslušným cieľovým skupinám. Ak nechcete, aby MailPoet analyzoval newsletter, musíte sa odhlásiť z odberu noviniek. Na tento účel poskytujeme zodpovedajúci odkaz v každej správe bulletinu.

Podrobné informácie o funkciách MailPoet nájdete na nasledujúcom odkaze: https://account.mailpoet.com/ a https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti MailPoet nájdete na adrese: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

Právny základ

Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek do budúcnosti odvolať.

Doba skladovania

Údaje uložené u nás na účely prihlásenia sa na odber noviniek budeme uchovávať, kým sa neodhlásite z odberu noviniek a nevymažete ich zo zoznamu distribúcie bulletinu po odhlásení sa z odberu noviniek alebo po ukončení účelu. Vyhradzujeme si právo vymazať alebo zablokovať e-mailové adresy z nášho zoznamu distribúcie noviniek podľa vlastného uváženia v rozsahu nášho oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Údaje, ktoré uchovávame na iné účely, zostávajú nedotknuté.

Po odhlásení sa zo zoznamu distribúcie bulletinu môže byť vaša e-mailová adresa uložená na čiernej listine, aby sa zabránilo posielaniu v budúcnosti. Údaje z čiernej listiny sa použijú iba na tento účel a nebudú zlúčené s inými údajmi. Slúži to tak vášmu záujmu, ako aj nášmu záujmu o dodržiavanie zákonných požiadaviek pri zasielaní newsletterov (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Ukladanie na čiernej listine nie je časovo obmedzené. Proti ukladaniu môžete namietať, ak vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

8. Doplnky a nástroje

YouTube

Táto webová stránka vkladá videá z webovej stránky YouTube. Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Keď navštívite jednu z našich webových stránok, na ktorých je integrovaná služba YouTube, nadviaže sa spojenie so servermi YouTube. Server YouTube je informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Okrem toho môže YouTube vo vašom zariadení ukladať rôzne súbory cookie alebo používať porovnateľné technológie na rozpoznávanie (napr. odtlačky prstov zariadenia). Týmto spôsobom môže YouTube získať informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky. Tieto informácie sa okrem iného používajú na zhromažďovanie video štatistík, zlepšenie používateľského zážitku a predchádzanie podvodom.

Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, povolíte službe YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube.

Používanie služby YouTube je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. Ide o oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o nakladaní s údajmi používateľov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Táto webová stránka používa doplnky video portálu Vimeo. Poskytovateľom je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Keď navštívite jednu z našich stránok vybavených videom Vimeo, nadviaže sa spojenie so servermi Vimeo. Server Vimeo je informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Vimeo tiež získa vašu IP adresu. To platí aj v prípade, že nie ste prihlásení do Vimeo alebo nemáte účet vo Vimeo. Informácie zhromaždené spoločnosťou Vimeo sa prenášajú na server Vimeo v USA.

Ak ste prihlásení do svojho účtu Vimeo, umožníte Vimeo priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu Vimeo.

Na rozpoznanie návštevníkov webových stránok používa Vimeo súbory cookie alebo porovnateľné technológie rozpoznávania (napr. odtlačky prstov zariadenia).

Používanie Vimeo je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. Ide o oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie a podľa Vimea na "legitímnych obchodných záujmoch". Podrobnosti nájdete tu: https://vimeo.com/privacy.

Ďalšie informácie o nakladaní s údajmi používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

Webové písma Google

Táto stránka používa takzvané webové písma poskytované spoločnosťou Google na jednotnú reprezentáciu písiem. Keď vstúpite na stránku, váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval texty a písma.

Na tento účel sa prehliadač, ktorý používate, musí pripojiť k serverom spoločnosti Google. V dôsledku toho si spoločnosť Google uvedomí, že táto webová stránka bola prístupná prostredníctvom vašej adresy IP. Používanie služby Google WebFonts je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na jednotnom znázornení písma na svojom webovom sídle. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, počítač použije štandardné písmo.

Ďalšie informácie o webových písmach Google nájdete v časti https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Úžasné písmo

Táto stránka používa Font Awesome na jednotné zobrazenie písiem a symbolov. Poskytovateľom je spoločnosť Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Keď navštívite stránku, váš prehliadač načíta požadované písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval texty, písma a symboly. Na tento účel sa prehliadač, ktorý používate, musí pripojiť k serverom Font Awesome. Výsledkom je, že Font Awesome si uvedomí, že táto webová stránka bola prístupná prostredníctvom vašej IP adresy. Font Awesome sa používa na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Máme oprávnený záujem na jednotnom znázornení písma na našej webovej stránke. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ak váš prehliadač nepodporuje Font Awesome, počítač použije predvolené písmo.

Ďalšie informácie o Font Awesome nájdete a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Font Awesome na adrese: https://fontawesome.com/privacy.

Mapy Google

Táto stránka používa mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Ak chcete používať funkcie Máp Google, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.

Používanie Máp Google je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a jednoduchej vyhľadateľnosti miest, ktoré sme uviedli na webovej stránke. Ide o oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Ďalšie informácie o nakladaní s údajmi používateľov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tejto webovej stránke používame "Google reCAPTCHA" (ďalej len "reCAPTCHA"). Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Účelom reCAPTCHA je skontrolovať, či zadávanie údajov na tejto webovej stránke (napr. v kontaktnom formulári) vykonáva človek alebo automatizovaný program. Na tento účel reCAPTCHA analyzuje správanie návštevníka webovej stránky na základe rôznych charakteristík. Táto analýza sa začne automaticky, akonáhle návštevník webovej stránky vstúpi na webovú stránku. Pre analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie (napr. IP adresu, dĺžku pobytu návštevníka webovej stránky na webovej stránke alebo pohyby myšou vykonané používateľom). Údaje zhromaždené počas analýzy budú postúpené spoločnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA bežia úplne na pozadí. Návštevníci webových stránok nie sú informovaní o tom, že prebieha analýza.

Údaje sa uchovávajú a analyzujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ochrane svojich webových ponúk pred zneužitím automatizovanej špionáže a SPAMU. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o službe Google reCAPTCHA nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google a zmluvných podmienkach spoločnosti Google na nasledujúcich odkazoch: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=de.

Wordfence

Na túto webovú stránku sme integrovali Wordfence. Poskytovateľom je Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (ďalej len Wordfence).

Wordfence slúži na ochranu našej webovej stránky pred nežiaducim prístupom alebo škodlivými kybernetickými útokmi. Na tento účel naša webová stránka vytvára trvalé spojenie so servermi spoločnosti Wordfence, aby spoločnosť Wordfence mohla porovnávať a v prípade potreby blokovať svoje databázy s prístupmi na našej webovej stránke.

Wordfence sa používa na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na najúčinnejšej ochrane svojej webovej stránky pred kybernetickými útokmi. Ak bol požadovaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Uzavretie zmluvy o spracovaní osobných údajov

So spoločnosťou Wordfence sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok. Toto je zmluva vyžadovaná zákonom o ochrane údajov, ktorá zaisťuje, že spoločnosť Wordfence spracúva osobné údaje návštevníkov našich webových stránok iba v súlade s našimi pokynmi a v súlade s GDPR.

Spotify

Funkcie hudobnej služby Spotify sú integrované do tejto webovej stránky. Poskytovateľom je Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm vo Švédsku. Doplnky Spotify spoznáte podľa zeleného loga na tejto webovej stránke. Prehľad doplnkov Spotify nájdete v téme: https://developer.spotify.com.

To umožňuje nadviazať priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Spotify, keď navštívite túto webovú stránku prostredníctvom doplnku. Spoločnosť Spotify dostáva informácie o tom, že ste navštívili túto webovú stránku s vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo Spotify, keď ste prihlásení do svojho účtu Spotify, môžete prepojiť obsah tejto webovej stránky so svojím profilom Spotify. To umožňuje spoločnosti Spotify priradiť vašu návštevu tejto webovej stránky k vášmu používateľskému účtu.

Chceli by sme zdôrazniť, že súbory cookie zo služby Google Analytics sa používajú pri používaní služby Spotify, aby sa vaše údaje o používaní mohli pri používaní služby Spotify preniesť aj na spoločnosť Google. Google Analytics je nástroj skupiny Google na analýzu správania používateľov na základe USA. Za túto integráciu je výlučne zodpovedná spoločnosť Spotify. Ako prevádzkovateľ webovej stránky nemáme na toto spracovanie žiadny vplyv.

Údaje sa uchovávajú a analyzujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na príťažlivom akustickom dizajne svojej webovej stránky. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Spotify: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Ak si neželáte, aby spoločnosť Spotify spájala vašu návštevu tejto webovej stránky s vaším používateľským účtom Spotify, odhláste sa zo svojho používateľského účtu Spotify.

9. Audio a videokonferencie

Spracovanie údajov

Na komunikáciu s našimi zákazníkmi používame okrem iného online konferenčné nástroje. Konkrétne nástroje, ktoré používame, sú uvedené nižšie. Ak s nami komunikujete prostredníctvom videokonferencie alebo audiokonferencie cez internet, vaše osobné údaje budeme zhromažďovať a spracúvať my a poskytovateľ príslušného konferenčného nástroja.

Konferenčné nástroje zhromažďujú všetky údaje, ktoré poskytnete/použijete na používanie nástrojov (e-mailová adresa a/alebo vaše telefónne číslo). Okrem toho konferenčné nástroje spracúvajú trvanie konferencie, začiatok a koniec (čas) účasti na konferencii, počet účastníkov a ďalšie "kontextové informácie" súvisiace s komunikačným procesom (metaúdaje).

Okrem toho poskytovateľ nástroja spracúva všetky technické údaje potrebné na zvládnutie online komunikácie. Patria sem najmä IP adresy, MAC adresy, ID zariadenia, typ zariadenia, typ a verzia operačného systému, verzia klienta, typ kamery, mikrofón alebo reproduktor a typ pripojenia.

Ak sa obsah vymieňa, nahráva alebo inak sprístupňuje v rámci nástroja, ukladá sa aj na serveroch poskytovateľov nástrojov. Takýto obsah zahŕňa okrem iného cloudové nahrávky, chatové/okamžité správy, hlasovú schránku, fotografie a videá nahrané do hlasových správ, súborov, tabúľ a ďalších informácií zdieľaných počas používania Služby.

Upozorňujeme, že nemáme úplný vplyv na operácie spracovania údajov použitých nástrojov. Naše možnosti sú do značnej miery založené na firemnej politike príslušného poskytovateľa. Ďalšie informácie o spracovaní údajov konferenčnými nástrojmi nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov príslušných použitých nástrojov, ktoré sme uviedli pod týmto textom. 

Účel a právny základ

Konferenčné nástroje sa používajú na komunikáciu s potenciálnymi alebo existujúcimi zmluvnými partnermi alebo na ponúkanie určitých služieb našim zákazníkom (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR). Okrem toho používanie nástrojov slúži na všeobecné zjednodušenie a urýchlenie komunikácie s nami alebo našou spoločnosťou (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Ak sa požiadal o súhlas, použitie príslušných nástrojov je založené na tomto súhlase; súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. 

Doba skladovania

Údaje, ktoré zhromažďujeme priamo prostredníctvom video a konferenčných nástrojov, budú z našich systémov vymazané, akonáhle nás požiadate o ich vymazanie, odvolanie vášho súhlasu s uložením alebo prestane platiť účel uchovávania údajov. Uložené súbory cookie zostanú vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Povinné zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Nemáme žiadny vplyv na dobu uchovávania vašich údajov, ktoré sú uložené prevádzkovateľmi konferenčných nástrojov na ich vlastné účely. Pre viac informácií sa obráťte priamo na operátorov konferenčných nástrojov.

Použité konferenčné nástroje

Používame nasledujúce konferenčné nástroje:

Zoom

Používame Zoom. Poskytovateľom tejto služby je Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Podrobnosti o spracovaní údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Zoom:
https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu:
https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Kliknite na položku Schôdza

Používame clickmeeting. Poskytovateľom je ClickMeeting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdansk, Poľsko, spoločnosť č. (KRS): 0000604194, IČ DPH. (NIP): 5842747535. Podrobnosti o spracovaní údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti ClickMeeting: https://clickmeeting.com/de/legal.

TeamViewer

Používame aplikáciu TeamViewer. Poskytovateľom je spoločnosť TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Podrobnosti o spracovaní údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov aplikácie TeamViewer:
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Skype for Business

Používame Skype for Business. Poskytovateľom je Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Podrobnosti o spracovaní údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Skype:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

GoToMeeting

Používame GoToMeeting. Poskytovateľom je spoločnosť LogMeIn, Inc., 320 Summer Street Boston, MA 02210, USA. Podrobnosti o spracovaní údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti GoToMeeting:
https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie.

Podrobnosti nájdete tu:
https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Microsoft Teams

Používame Microsoft Teams. Poskytovateľom je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Podrobnosti o spracovaní údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov v službe Microsoft Teams:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.