Menej práceneschopnosti
Eap je udržateľná investícia, pretože prestoje sa dajú výrazne znížiť.
Externé poradenstvo sa oplatí
Rozpoznanie potenciálu
Aké vysoké sú vaše náklady z dôvodu neplnenia a neprítomnosti zamestnancov?
Stanfordská kalkulačka

Prečo spoločnosti profitujú z EAP

Faktor úspechu "zdravá pracovná sila"

Profesionálne, ale aj osobné výzvy ovplyvňujú psychiku a výkonnosť zamestnancov. Konflikty v súkromnej sfére sa prenášajú na pracovisko a spôsobujú vysoké náklady v dôsledku straty koncentrácie alebo výkonu, nedostatku motivácie, absencie a prípadne aj dlhodobých chorôb. 

Spoločnosti, ktoré poskytujú svojim zamestnancom eap (program pomoci zamestnancom), plnia svoje sociálne poslanie, konajú preventívne, a teda aj ekonomicky, pretože v spoločnosti sa zachovávajú, posilňujú a podporujú cenné personálne zdroje. 

Zdraví zamestnanci sú motivovaní, lojálni a produktívni. Patria medzi najdôležitejšie faktory úspechu organizácie a poskytujú významné konkurenčné výhody.

EAP je efektívna, udržateľná a predvídateľná investícia, z ktorej majú prospech spoločnosti aj ich zamestnanci.

eap.world výhody & benefity

pre firmy

Ako prvý rakúsky člen Európskej asociácie poskytovateľov EAAP – EAEF (Employee Assistance European Forum) – spĺňame štandardizované pokyny a ponuky služieb, ktoré by mal mať každý poskytovateľ EAP.

"Členovia EAEF sú povinní dodržiavať Etický kódex EAEF a platné miestne právo a právo Európskej únie."

Ďalšie informácie nájdete tu: EAEF – Európske fórum pomoci zamestnancom

 • Naši konzultanti majú akademické alebo rovnocenné vzdelanie vo svojich príslušných oblastiach a môžu sa obzrieť za dlhoročnými skúsenosťami: psychoterapia, psychológia, právne poradenstvo, mediácia, poradenstvo v oblasti riadenia, životné a sociálne poradenstvo.

 • Celosvetové poradenské centrá; Konzultácie sa môžu uskutočniť osobne, telefonicky alebo online. V prípade potreby ponúkame aj cudzojazyčné poradenstvo.

 • Zamestnanci vašej spoločnosti nás môžu kontaktovať prostredníctvom bezplatnej krízovej linky od 0:00 do 24:00.

 • Špeciálne ponuky pre vedúcich pracovníkov, rodinné služby, krízovú intervenciu

 • Informačná webová stránka, eap aplikácia vrátane funkcie chatu, informačný materiál

 • Pravidelné podávanie správ

   

Naše špeciálne softvérové riešenie EAP je v súlade s aktuálnymi normami ochrany údajov a bezpečnosti. Výsledné správy o výkonnosti poskytujú anonymne informácie o počte strávených konzultačných hodín a poukazujú na situácie a aspekty v spoločnosti, ktoré je možné optimalizovať.

Aby ponuku eap mohli využiť pracovníci, dôvernosť a anonymita sú veľmi dôležité, a preto pevné sú súčasťou zmluvy medzi nami a spoločnosťou uskutočňujúcou uvedenie do prevádzky.

 

Nadnárodné spoločnosti môžu poskytovať opatrenia týkajúce sa východného partnerstva na ktoromkoľvek zo svojich miest. Vďaka našej celosvetovej sieti sa berú do úvahy kultúrne aspekty alebo jazyková rozmanitosť.

 

Aby sme dosiahli čo najlepší úspech pre všetkých zúčastnených, úzko spolupracujeme s rôznymi oddeleniami – manažmentom, ľudskými zdrojmi (HR), ako aj s existujúcimi internými poradenskými službami, ako sú firemní lekári alebo firemní psychológovia.

Naše eap balíčky sú šité na mieru potrebám a požiadavkám príslušnej spoločnosti. To platí aj pre veľkosť spoločnosti. Naša ponuka je zameraná nielen na veľké korporácie, ale aj na malé a stredné podniky (MSP), ktoré sa zaujímajú o podporu zdravia na pracovisku.

 

Podporujeme spoločnosti, ktoré sú konfrontované s konkrétnou témou alebo chcú nastaviť konkrétne zameranie so širokou škálou konzultácií a workshopov:

 • Profylaxia vyhorenia
 • Posilnenie odolnosti
 • Zmyslová orientácia ako manažér a ako zamestnanec
 • Zdravé vedenie
 • Interkultúrne poradenstvo
 • Viacnásobné zaťaženie žien
 • Špeciálne školenia, ako je riešenie demencie

Ďalšie informácie nájdete v téme Školenie o EAP.

4H4A0461 EAP

Čo znamená eap?

Rozhovor s Dr. Corneliou Martensovou, výkonnou riaditeľkou eap-institut

EAP vysvetlené v skratke

Dobrá rovnováha ...
... medzi voľným časom a pracovným životom, ako aj zdravým životným štýlom nie je pre mnohých ľudí také ľahké dosiahnuť. V tomto videu Dr. Cornelia Martens, výkonná riaditeľka eap-institut, odpovedá na mnohé otázky týkajúce sa eap – programu pomoci zamestnancom.

Externé poradenstvo pre zamestnancov

sa oplatí pre firmy aj zamestnancov

Ako sa EAP zavádza vo firmách?

4 kroky k vášmu individuálnemu EAP

Krok 1

Rozhodnutie pre EAP v spoločnosti

Áno, chceme eap!

Manažment a podnikový manažment si uvedomujú výhody a výhody externého poradenstva so zamestnancami a rozhodnú sa pre celopodnikové predstavenie.

Krok 2

Analýza, koncepcia a ponuka

Eap na mieru

Po definovaní požiadaviek, rozsahu a cieľov špecifických pre jednotlivé spoločnosti sa zostaví, vypočíta a zmluvne odsúhlasí individuálny balík opatrení EAP.

Krok 3

(Interné) Zorganizujte komunikáciu

EAP je tu!

Všetci zamestnanci, manažéri a ich príbuzní sa prostredníctvom všetkých dostupných kanálov učia, čo je EAP a ako ho môžu používať pre seba. Podporujeme vás know-how a informačnými materiálmi.

Krok 4

Pravidelné podávanie správ a meranie výkonnosti

EAP beží...

Zodpovedné osoby sa dozvedia, ako sa veci majú, prostredníctvom pravidelných správ, ktoré informujú o počte a témach konzultácií, pričom sa prísne zachováva anonymita zamestnancov a ochrana údajov.

Eap Rozmanitosť

EAP je rôznorodá škála podporných a poradenských služieb, ktoré sa vždy prispôsobujú požiadavkám príslušnej spoločnosti a ponúkajú množstvo možností praktickej implementácie.

Aktívna podpora zdravia
Znížte náklady na prestoje
Spojenie práce a rodiny
Zvládnutie zmeny
Lepšie riadenie kríz
Zlepšite komunikáciu
Zvýšte spokojnosť
Konflikty
zmenšiť
Zvážte rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom
Posilnenie postavenia lídrov
Propagujte zdravý životný štýl
Zvýšte reputáciu
Optimalizácia interných procesov
Zlepšite pracovnú atmosféru
Burnout
brániť

Fakty a informácie

Hodnotenie psychického stresu

Čo znamená hodnotenie psychického stresu na pracovisku?

Zákon o ochrane zamestnancov (ASchG) okrem iného stanovuje povinnosť hodnotiť pracoviská. Týka sa to identifikácie a posúdenia nebezpečenstiev zamestnávateľom, ako aj vymedzenia opatrení na ich predchádzanie.

Rovnako ako v minulosti musí zamestnávateľ v priebehu hodnotenia určiť fyzický aj psychický stres súvisiaci s prácou, ktorý vedie k nesprávnemu stresu.

Spoločnosti musia uznať zhoršujúce sa pracovné podmienky a bojovať proti nim prostredníctvom vhodných opatrení.

V priebehu hodnotenia je preto potrebné preskúmať, či existuje fyzický a psychický stres súvisiaci s prácou, ktorý môže viesť k nesprávnemu stresu. Následne sa musia prijať opatrenia na dosiahnutie úľavy.
 

Firmám ponúkame hodnotenie psychického stresu – ako ho od 1. januára 2013 zabezpečuje zákonodarca, vrátane poradenstva vopred. Pre viac informácií nám napíšte! info@eap-institut.at
Stanfordská kalkulačka

Aké sú vaše náklady z dôvodu neposkytovaných služieb?
Na určenie nákladov na prestoje použite Stanfordský vzorec.

Stanfordská univerzita v Kalifornii vykonáva štúdie v oblasti riadenia zdravia, okrem iného o nákladoch na prestoje v dôsledku zníženého výkonu alebo neplnenia zamestnancov v dôsledku fyziologického a psychického stresu.

Z výsledkov týchto štúdií bol vyvinutý Stanfordský vzorec. Tento vzorec je založený na predpoklade, že 20% zamestnancov je znížených v priemere o 25% kvôli stresu, starostiam a ťažkostiam. Tieto náklady na prestoje sa často nezohľadňujú.

 

Ak chcete vypočítať prestoje pre vašu spoločnosť, kontaktujte nás: info@eap-institut.at
Výskum a štúdie

Nákladová efektívnosť EAP je dobre zdokumentovaná v štúdiách.
Na požiadanie vám radi zašleme publikácie alebo štúdie o aktuálnom výskume eap.
  

 • "Vplyv asistenčných služieb pre zamestnancov na výsledky na pracovisku: výsledky prospektívnej kváziexperimentálnej štúdie".

 • "Metaanalýza: súčasný stav výskumu účinnosti opatrení EAP" - viac

 • "Zamestnanecké poradenstvo/EAP: účinný prístup k prevencii psychologických
  Choroby? Výsledky sprievodnej štúdie spoločnosti John Deere" - viac

Prosím, kontaktujte nás:
info@eap-institut.at

Moduly EAP v skratke

Pomoc

Pomoc

Anonymné konzultácie zamerané na riešenia pre zdravotné, profesionálne a súkromné výzvy.

školenie

školenie

Individuálne semináre, workshopy a ďalšie vzdelávanie – pre zamestnancov aj manažérov.

Poradenstvo

Poradenstvo

Analýza vopred, vývoj konceptov eap, poradenstvo a hodnotenie mentálnej pracovnej záťaže.

Blaho

Blaho

Vybrané ponuky týkajúce sa vašej osobnej pohody podporujú zdravie, spokojnosť a motiváciu.