Integritetspolicy

EAP-institutet Managementkonsult GmbH

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som anges under denna text. 

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar operatörens kontaktuppgifter i avsnittet "Information om den registeransvarige" i denna sekretesspolicy.

 

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det rör sig i första hand om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

 

 

 

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

 

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om dataskydd. 

Analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta sker huvudsakligen med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande sekretesspolicy.

2. Hosting och nätverk för innehållsleverans (CDN)

Extern hosting

Denna webbplats hostas av en extern tjänsteleverantör (hoster). De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på hosterns servrar. Detta kan omfatta IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, avtalsdata, kontaktuppgifter, namn, åtkomst till webbplatsen och andra data som genereras via en webbplats.

Värdföretaget används för att fullgöra avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (artikel 6.1 b i GDPR) och för att en professionell leverantör ska kunna tillhandahålla vårt online-erbjudande på ett säkert, snabbt och effektivt sätt (artikel 6.1 f i GDPR).

Vår hoster kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla sina prestationsåtaganden och följa våra instruktioner med avseende på dessa uppgifter.

Vi använder följande hoster:

Hetzner Online GmbH
Industriestrasse 25
91710 Gunzenhausen
Tyskland

Telefon: +49 (0)9831 505-0
Fax: +49 (0)9831 505-3
E-post: info@hetzner.com

 

Ingående av avtal för orderhantering

För att garantera en dataskyddskonform hantering har vi ingått ett avtal om orderhantering med vår hoster.

3 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Skydd av personuppgifter

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna sekretesspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan vara föremål för säkerhetsproblem. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats är

EAP-Institut management consultancy GmbH
Hegelgasse 19/10
1010 Wien
Österrike

Telefon: +43 (0) 2252 820023
E-post: info@eap-institut.at

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).
 

Dataskyddsombud:

MS CONSULT e.U.
Manfred Steinbichl
Am Weinfried 8
2540 Bad Vöslau
Telefon: +43 699 11031626
E-post: dsb@msconsult.at | www.msconsult.at

Lagringstid

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna integritetspolicy, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du gör gällande en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagligt tillåtna skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringstider enligt skatte- eller handelslagstiftning); i det senare fallet kommer raderingen att ske efter att dessa skäl inte längre gäller.

Anmärkning om dataöverföring till USA

På vår webbplats finns bl.a. verktyg från företag med säte i USA integrerade. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till de amerikanska servrarna hos respektive företag. Vi vill påpeka att USA inte är ett säkert tredje land i den mening som avses i EU:s dataskyddslagstiftning. Amerikanska företag är skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad har möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kan behandla, analysera och permanent lagra dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande över denna behandling.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten i den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har de registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin stadigvarande bostad, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad anslutning på att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt till korrigering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss för att göra detta. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

Om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi i allmänhet tid för att verifiera detta. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under den tid som granskningen pågår.
Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olaglig kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.
Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för radering.
Om du har lämnat in en invändning enligt artikel 21.1 i GDPR, måste en balans göras mellan dina intressen och våra. Så länge det inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - bortsett från lagringen - endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intresse.

Invändning mot reklam via e-post

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för vår skyldighet att tillhandahålla ett rättsligt meddelande i syfte att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Operatörerna av denna webbplats förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel skräppost.

4. Datainsamling på denna webbplats

Kakor

Våra webbsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler och orsakar ingen skada på din slutenhet. De lagras på din enhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din enhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan även cookies från tredjepartsföretag lagras på din enhet när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för bearbetning av betalningstjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller visa reklam.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (funktionella cookies, t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik) lagras på grundval av artikel 6 para. 1 lit. f GDPR, såvida ingen annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies har begärts, lagras de aktuella cookies uteslutande på grundval av detta samtycke (artikel 6.1 a i GDPR); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

I den mån cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig om detta separat i samband med denna dataskyddsdeklaration och, om nödvändigt, begära ditt samtycke.

Här kan du se och ändra de inställningar som du gjorde när du gick in på webbplatsen:

[borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Visa/ändra inställningar för cookies"/]

Cookie samtycke med Borlabs Cookie

Vår webbplats använder Borlabs Cookies cookie consent-teknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies i din webbläsare och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Leverantören av denna teknik är Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Tyskland (nedan kallad Borlabs).

När du besöker vår webbplats lagras en Borlabs cookie i din webbläsare, i vilken de samtycken du har gett eller återkallandet av dessa samtycken lagras. Dessa uppgifter vidarebefordras inte till leverantören av Borlabs Cookie.

De insamlade uppgifterna lagras tills du ber oss att radera dem eller själv raderar Borlabs cookie eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade. Detaljer om databehandling av Borlabs Cookie finns på https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Borlabs teknik för samtycke till cookies används för att erhålla det samtycke som krävs enligt lag för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 para. 1 mening 1 lit. c GDPR.

Serverns loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är

  • Typ av webbläsare och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för åtkomstdatorn
  • Tidpunkt för serverförfrågan
  • IP-adress

* Din IP-adress registreras men pseudonymiseras omedelbart. Detta innebär att endast en grov lokalisering är möjlig. Det är inte längre möjligt att fastställa en personlig referens.

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta ändamål.

Nyhetsbrev

Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in, eller endast på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och vidarebefordrar dem inte till tredje part.

De uppgifter som anges i formuläret för registrering av nyhetsbrev behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och dess användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "unsubscribe" i nyhetsbrevet. Lagligheten av den databehandling som redan har ägt rum påverkas inte av annulleringen.

De uppgifter som du lämnar till oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet eller när syftet inte längre gäller. Vi förbehåller oss rätten att radera eller blockera e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande inom ramen för vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Efter att du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrev kan din e-postadress lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en svart lista för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de rättsliga kraven vid utskick av nyhetsbrev (berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse.

Mailchimp

Denna webbplats använder Mailchimps tjänster för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Mailchimp är en tjänst som bl.a. kan användas för att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. Om du anger uppgifter i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) lagras dessa uppgifter på Mailchimps servrar i USA.

Med hjälp av Mailchimp kan vi analysera våra nyhetsbrevskampanjer. När du öppnar ett e-postmeddelande som skickats med Mailchimp ansluts en fil i e-postmeddelandet (en s.k. web beacon) till Mailchimps servrar i USA. Detta gör det möjligt att avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar, om några, som har klickats på. Dessutom samlas teknisk information in (t.ex. tidpunkt för åtkomst, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Denna information kan inte hänföras till respektive mottagare av nyhetsbrevet. Den används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarnas intressen.

Om du inte vill bli analyserad av Mailchimp måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en motsvarande länk för detta ändamål i varje nyhetsbrev.

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Lagligheten av den databehandling som redan har ägt rum påverkas inte av annulleringen.

De uppgifter som du lämnar till oss för att prenumerera på nyhetsbrevet lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från distributionslistan för nyhetsbrev efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ och https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.
När du har avregistrerat dig från nyhetsbrevets distributionslista kan din e-postadress lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en svart lista om detta är nödvändigt för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de rättsliga kraven vid utskick av nyhetsbrev (berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse.

För mer information, se Mailchimps integritetspolicy på: https://mailchimp.com/legal/terms/.
Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA, som är avsett att säkerställa överensstämmelse med europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000TXVKAA4&status=Active

Rättslig grund

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke för framtiden.

Lagringstid

De uppgifter som du lämnar till oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från distributionslistan för nyhetsbrev efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet eller när syftet inte längre gäller. Vi förbehåller oss rätten att radera eller blockera e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande inom ramen för vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Data som lagras av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.

När du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrev kan vi komma att lagra din e-postadress i en svart lista för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de rättsliga kraven vid utskick av nyhetsbrev (berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts.

Vi lagrar de uppgifter som du lämnar i kontaktformuläret tills du begär att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med lagringen inte längre är aktuellt (t.ex. efter att din begäran har uppfyllts). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och bearbetas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagstadgade lagringstider - förblir opåverkade.

Calendly

Du kan boka tid med oss på vår webbplats. Vi använder verktyget "Calendly" för att boka möten. Leverantören är Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (nedan kallad "Calendly").
För att boka en tid anger du de begärda uppgifterna och det önskade datumet i den mask som tillhandahålls för detta ändamål. De angivna uppgifterna kommer att användas för planering, genomförande och, vid behov, uppföljning av mötet. Bokningsuppgifterna lagras för oss på servrarna hos Calendly, vars sekretesspolicy du kan läsa här:
https://calendly.com/privacy.

De uppgifter du anger kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade bestämmelser - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att göra möten med intresserade parter och kunder så okomplicerade som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här:
https://calendly.com/pages/dpa.

Kommunikation via WhatsApp

För kommunikation med våra kunder och andra tredje parter använder vi bland annat snabbmeddelandetjänsten WhatsApp. Leverantören är WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Kommunikationen sker via end-to-end-kryptering (peer-to-peer), vilket förhindrar WhatsApp eller andra tredje parter från att få tillgång till kommunikationsinnehållet. WhatsApp får dock tillgång till metadata som skapas i samband med kommunikationsprocessen (t.ex. avsändare, mottagare och tid). Vi vill också påpeka att WhatsApp uppger att de delar sina användares personuppgifter med sitt moderbolag Facebook, som är baserat i USA. Ytterligare information om databehandling finns i WhatsApps sekretesspolicy på: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp används på grundval av vårt berättigade intresse av att kommunicera så snabbt och effektivt som möjligt med kunder, intressenter och andra affärs- och avtalspartner (art. 6.1.1 lit. f GDPR). Om ett motsvarande samtycke har begärts sker databehandlingen uteslutande på grundval av samtycket; detta kan återkallas när som helst med verkan för framtiden.

Kommunikationsinnehållet som utbyts mellan och på WhatsApp kommer att förbli hos oss tills du ber oss att radera det, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller (t.ex. efter att din förfrågan har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.

Vi använder WhatsApp i versionen "WhatsApp Business".

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de.

Vi har ställt in våra WhatsApp-konton så att de inte automatiskt synkroniserar data med adressboken på de smartphones som används.

5. Sociala medier

eRecht24 Verktyg för säker delning

Innehållet på denna webbplats kan delas på sociala nätverk som Facebook, Twitter & Co. i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. För detta ändamål använder webbplatsen eRecht24 Safe Sharing Tool. Detta verktyg upprättar endast direktkontakt mellan nätverken och användarna när användaren aktivt klickar på en av dessa knappar. Att klicka på knappen utgör ett samtycke i den mening som avses i artikel 6.1 a i GDPR. Detta samtycke kan när som helst återkallas med verkan för framtiden.

Detta verktyg överför inte automatiskt användardata till operatörerna av dessa plattformar. Om användaren är inloggad på ett av de sociala nätverken visas ett informationsfönster vid användning av de sociala knapparna på Facebook, Twitter & Co. där användaren kan bekräfta texten innan den skickas.

Våra användare kan dela innehållet på denna webbplats på sociala nätverk i enlighet med dataskyddsbestämmelser utan att fullständiga surfprofiler skapas av nätverksoperatörerna.

Facebook-plugins (Gilla & Dela-knapp)

Plugins från det sociala nätverket Facebook är integrerade på denna webbplats. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

Du känner igen Facebook-plugins genom Facebook-logotypen eller "Gilla"-knappen på denna webbplats. En översikt över Facebook-plugins hittar du här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

När du besöker denna webbplats upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via plugin. Facebook får information om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebooks "Gilla"-knapp när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du koppla innehållet på denna webbplats till din Facebook-profil. På så sätt kan Facebook koppla ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller deras användning av Facebook. Ytterligare information om detta finns i Facebooks sekretesspolicy på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på denna webbplats till ditt Facebook-användarkonto ber vi dig att logga ut från ditt Facebook-användarkonto.

Facebook-plugins används på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av största möjliga synlighet i sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381und https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter-plugin

På denna webbplats finns funktioner från tjänsten Twitter. Dessa funktioner erbjuds av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland. Genom att använda Twitter och funktionen "Re-Tweet" länkas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. I samband med detta överförs även uppgifter till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av Twitter. Ytterligare information om detta finns i Twitters sekretesspolicy på: https://twitter.com/de/privacy.

Twitter-plugin används på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av största möjliga synlighet i sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Du kan ändra dina dataskyddsinställningar på Twitter i kontoinställningarna på https://twitter.com/account/settings.

Plugin för Instagram

Funktioner i Instagram-tjänsten är integrerade på denna webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på denna webbplats till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. På så sätt kan Instagram koppla ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller dess användning av Instagram.

Uppgifterna lagras och analyseras på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att maximera synligheten i sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Mer information om detta finns i Instagrams integritetspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn-plugin

På denna webbplats används funktioner i nätverket LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Varje gång du öppnar en sida på denna webbplats som innehåller LinkedIn-funktioner upprättas en anslutning till LinkedIns servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIn-knappen "Rekommendera" och är inloggad på ditt LinkedIn-konto, kan LinkedIn koppla ditt besök på denna webbplats till dig och ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av LinkedIn.

LinkedIn-pluginet används på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av största möjliga synlighet i sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Mer information om detta finns i LinkedIns integritetspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Plugin för XING

Denna webbplats använder funktioner i XING-nätverket. Leverantören är New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Varje gång en av våra sidor med XING-funktioner öppnas upprättas en anslutning till XING-servrar. Såvitt vi vet lagras inga personuppgifter i samband med detta. I synnerhet lagras inga IP-adresser och inget användarbeteende utvärderas.

Uppgifterna lagras och analyseras på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att maximera synligheten i sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Ytterligare information om dataskydd och XING Share-knappen finns i XING:s integritetspolicy på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest-plugin

På denna webbplats använder vi sociala plugins från det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

När du besöker en sida som innehåller ett sådant plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Pinterest-servrarna. Pluginet överför loggdata till Pinterest-servern i USA. Dessa loggdata kan innehålla din IP-adress, adressen till de besökta webbplatserna som också innehåller Pinterest-funktioner, webbläsarens typ och inställningar, datum och tid för begäran, din användning av Pinterest och cookies.

Uppgifterna lagras och analyseras på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att maximera synligheten i sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Ytterligare information om syfte, omfattning och vidare behandling och användning av uppgifterna av Pinterest samt dina rättigheter och alternativ för att skydda din integritet i detta avseende finns i Pinterests sekretesspolicy: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Analysverktyg och reklam

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager är ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spårnings- eller statistikverktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager i sig skapar inga användarprofiler, lagrar inga cookies och genomför inga oberoende analyser. Den används endast för att hantera och visa de verktyg som integreras via den. Google Tag Manager registrerar dock din IP-adress, som också kan överföras till Googles moderbolag i USA.

Google Tag Manager används på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att snabbt och okomplicerat kunna integrera och hantera olika verktyg på sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendet hos webbplatsens besökare. I samband med detta får webbplatsoperatören olika användningsdata, såsom sidvisningar, besökslängd, operativsystem som används och användarens ursprung. Dessa uppgifter kan sammanfattas av Google i en profil som tilldelas respektive användare eller deras slutenhet.

Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller fingeravtryck på enheten). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där.

Detta analysverktyg används på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress trunkeras av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Plugin för webbläsare

Du kan förhindra att Google samlar in och bearbetar dina uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsarinsticksprogram som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata hittar du i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behandling av order

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google och uppfyller de strikta kraven från de österrikiska och tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics för att kunna visa lämpliga annonser för webbplatsbesökare inom Googles annonsnätverk. Detta gör det möjligt att generera rapporter som innehåller uttalanden om ålder, kön och intressen för besökare på webbplatsen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och från besöksdata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte hänföras till en viss person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamling av dina uppgifter av Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet "Invändning mot datainsamling".

Google Analytics spårning av e-handel

Denna webbplats använder funktionen "e-handelsspårning" i Google Analytics. Med hjälp av e-handelsspårning kan webbplatsoperatören analysera webbplatsbesökarnas köpbeteende för att förbättra sina marknadsföringskampanjer online. Information som lagda beställningar, genomsnittliga ordervärden, fraktkostnader och tiden från visning till köp av en produkt registreras. Dessa uppgifter kan sammanfattas av Google under ett transaktions-ID som tilldelas respektive användare eller deras enhet.

Lagringstid

Data som lagras av Google på användar- och händelsenivå och som är kopplade till cookies, användar-ID eller reklam-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android reklam-ID) anonymiseras eller raderas efter 14 månader. Mer information finns på följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Denna webbplats använder Hotjar. Leverantören är Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (webbplats: https://www.hotjar.com).

Hotjar är ett verktyg för att analysera ditt användarbeteende på denna webbplats. Med Hotjar kan vi bl.a. registrera dina mus- och scrollrörelser och klick. Hotjar kan också avgöra hur länge du stannar med muspekaren i en viss position. Hotjar använder denna information för att skapa så kallade värmekartor, som kan användas för att avgöra vilka webbplatsområden som är populära bland webbplatsens besökare.

Dessutom kan vi fastställa hur länge du stannade på en sida och när du lämnade den. Vi kan också avgöra vid vilken tidpunkt du avbröt dina inlägg i ett kontaktformulär (så kallade konverteringstrattar).

Hotjar kan också användas för att få direkt feedback från webbplatsens besökare. Denna funktion tjänar till att förbättra webbplatsoperatörens webbutbud.

Hotjar använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarens beteende (t.ex. cookies eller användning av enhetens fingeravtryck).

Detta analysverktyg används på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR; samtycket kan när som helst återkallas.

Avaktivera Hotjar

Om du vill avaktivera datainsamling av Hotjar, klicka på följande länk och följ instruktionerna där: https://www.hotjar.com/opt-out

Observera att Hotjar måste avaktiveras separat för varje webbläsare eller slutenhet.

För mer information om Hotjar och de uppgifter som samlas in, se Hotjars integritetspolicy på följande länk: https://www.hotjar.com/privacy

Avtal för orderhantering

Vi har ingått ett avtal om orderbehandling med Hotjar för att genomföra de strikta europeiska dataskyddsbestämmelserna.

Google-annonser

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett onlineannonseringsprogram från Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med Google Ads kan vi visa annonser i Googles sökmotor eller på tredje parts webbplatser när användaren skriver in vissa sökord i Google (sökordsinriktning). Dessutom kan riktade annonser visas baserat på de användardata som finns tillgängliga hos Google (t.ex. platsdata och intressen) (målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi utvärdera dessa data kvantitativt genom att t.ex. analysera vilka sökord som ledde till att våra annonser visades och hur många annonser som ledde till motsvarande klick.

Användningen av Google Ads grundar sig på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina produkter och tjänster så effektivt som möjligt.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

Denna webbplats använder funktionerna i Google Analytics Remarketing. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing analyserar ditt användarbeteende på vår webbplats (t.ex. klick på vissa produkter) för att klassificera dig i vissa annonsmålgrupper och sedan visa lämpliga annonsmeddelanden till dig när du besöker andra online-erbjudanden (remarketing eller retargeting).

Dessutom kan de reklammålgrupper som skapas med Google Remarketing kopplas till Googles enhetsöverskridande funktioner. På så sätt kan intressebaserade, personliga reklambudskap som har anpassats till dig beroende på din tidigare användning och ditt surfbeteende på en slutenhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina slutenheter (t.ex. surfplatta eller dator).

Om du har ett Google-konto kan du invända mot personligt anpassad reklam genom att klicka på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Användningen av Google Remarketing grundar sig på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att marknadsföra sina produkter så effektivt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Ytterligare information och bestämmelser om dataskydd finns i Googles sekretesspolicy på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Målgruppsbildning med kundmatchning

Vi använder bland annat Google Remarketing kundmatchning för att skapa målgrupper. Här överför vi vissa kunddata (t.ex. e-postadresser) från våra kundlistor till Google. Om kunderna i fråga är Google-användare och är inloggade på sitt Google-konto visas lämpliga reklammeddelanden för dem inom Googles nätverk (t.ex. på YouTube, Gmail eller i sökmotorn).

Google spårning av konvertering

Denna webbplats använder Google Conversion Tracking. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjälp av Googles conversion tracking kan Google och vi se om användaren har utfört vissa handlingar. Vi kan t.ex. analysera vilka knappar på vår webbplats som har klickats på hur ofta och vilka produkter som har visats eller köpts särskilt ofta. Denna information används för att skapa konverteringsstatistik. Vi tar reda på det totala antalet användare som har klickat på våra annonser och vilka åtgärder de har vidtagit. Vi får ingen information med vilken vi kan identifiera användaren personligen. Google använder själv cookies eller jämförbara igenkänningstekniker för identifiering.

Användningen av Google Conversion Tracking grundar sig på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om Google Conversion Tracking hittar du i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Facebook Pixel

Denna webbplats använder Facebooks pixel för besökaraktivitet för att mäta konverteringar. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

Detta gör det möjligt att spåra beteendet hos besökare på webbplatsen efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. På så sätt kan Facebook-annonsernas effektivitet utvärderas för statistik- och marknadsundersökningsändamål och framtida annonseringsåtgärder optimeras.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som operatör av denna webbplats; vi kan inte dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks dataanvändningspolicy. Detta gör det möjligt för Facebook att placera annonser på Facebook-sidor och utanför Facebook. Denna användning av uppgifterna kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

Användningen av Facebook Pixel baseras på art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av effektiva reklamåtgärder inklusive sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Mer information om hur du skyddar din integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan även avaktivera remarketingfunktionen "Custom Audiences" i inställningarna för annonser på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du måste vara inloggad på Facebook för att kunna göra detta.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du avaktivera användningsbaserad reklam från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Insight Tag

Denna webbplats använder LinkedIn Insight-taggen. Leverantören av denna tjänst är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Databehandling av LinkedIn Insight Tag

Med hjälp av LinkedIn Insight Tag får vi information om besökarna på vår webbplats. Om en besökare är registrerad på LinkedIn kan vi bland annat analysera de viktigaste yrkesuppgifterna (t.ex. karriärnivå, företagsstorlek, land, plats, bransch och jobbtitel) för våra besökare och därmed bättre anpassa vår webbplats till respektive målgrupp. Vi kan också använda LinkedIn Insight Tags för att mäta om besökare på våra webbplatser gör ett köp eller vidtar någon annan åtgärd (konverteringsmätning). Konverteringsmätning kan också utföras över olika enheter (t.ex. från PC till surfplatta). LinkedIn Insight Tag erbjuder också en retargeting-funktion som vi kan använda för att visa riktad reklam till besökare på vår webbplats utanför webbplatsen, varigenom, enligt LinkedIn, ingen identifiering av reklamadressaten äger rum.

LinkedIn själv samlar också in loggfiler (URL, hänvisande URL, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper och åtkomsttid). IP-adresserna förkortas eller (om de används för att nå LinkedIn-medlemmar över olika enheter) hashas (pseudonymiseras). De direkta identifierarna av LinkedIn-medlemmar raderas av LinkedIn efter sju dagar. De återstående pseudonymiserade uppgifterna raderas sedan inom 180 dagar.

De uppgifter som samlas in av LinkedIn kan inte tilldelas specifika individer av oss som webbplatsoperatör. LinkedIn lagrar de personuppgifter som samlas in från webbplatsbesökare på sina servrar i USA och använder dem för sina egna reklamändamål. Mer information finns i LinkedIns integritetspolicy på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Rättslig grund

Användningen av LinkedIn Insight baseras på art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av effektiva reklamåtgärder inklusive sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa och https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Invändning mot användning av LinkedIn Insight Tag

Invända mot analys av användarbeteende och riktad reklam från LinkedIn under följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Dessutom kan medlemmar i LinkedIn kontrollera användningen av sina personuppgifter för reklamändamål i kontoinställningarna. För att förhindra att LinkedIn kopplar uppgifter som samlats in på vår webbplats till ditt LinkedIn-konto måste du logga ut från ditt LinkedIn-konto innan du besöker vår webbplats.

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Donec sed odio dui. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.

7:e nyhetsbrevet

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in, eller endast på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och vidarebefordrar dem inte till tredje part.

De uppgifter som anges i formuläret för registrering av nyhetsbrev behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och dess användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "unsubscribe" i nyhetsbrevet. Lagligheten av den databehandling som redan har ägt rum påverkas inte av annulleringen.

De uppgifter som du lämnar till oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet eller när syftet inte längre gäller. Vi förbehåller oss rätten att radera eller blockera e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande inom ramen för vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Efter att du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrev kan din e-postadress lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en svart lista för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de rättsliga kraven vid utskick av nyhetsbrev (berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse.

MailPoet

Denna webbplats använder MailPoet för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Wysija SARL, 6 rue Dieudé, 13006, Marseille, Frankrike (nedan kallad MailPoet).

MailPoet är en tjänst som bl.a. kan användas för att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. De uppgifter som du anger för att prenumerera på nyhetsbrevet lagras på våra servrar men skickas via Mailpoets servrar så att MailPoet kan behandla dina uppgifter i samband med nyhetsbrevet (MailPoet Sending Service). Du hittar mer information här: https://account.mailpoet.com/.

Dataanalys av MailPoet

Med hjälp av MailPoet kan vi analysera våra nyhetsbrevskampanjer. Vi kan t.ex. se om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som har klickats på. På så sätt kan vi avgöra vilka länkar som har klickats på särskilt ofta.

Vi kan också känna igen om vissa tidigare definierade åtgärder utfördes efter öppning / klickning (konverteringsfrekvens). Vi kan t.ex. se om du har gjort ett köp efter att ha klickat på nyhetsbrevet.

MailPoet ger oss också möjlighet att dela in ("klustra") mottagarna av nyhetsbrevet i olika kategorier. Mottagarna av nyhetsbrevet kan t.ex. kategoriseras efter ålder, kön eller bostadsort. På så sätt kan nyhetsbreven bättre anpassas till respektive målgrupp. Om du inte vill bli analyserad av MailPoet måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en länk för detta ändamål i varje nyhetsbrev.

Detaljerad information om funktionerna i MailPoet finns på följande länk: https://account.mailpoet.com/ och https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

Du hittar MailPoets integritetspolicy på: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

Rättslig grund

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke för framtiden.

Lagringstid

De uppgifter som du lämnar till oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från distributionslistan för nyhetsbrev efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet eller när syftet inte längre gäller. Vi förbehåller oss rätten att radera eller blockera e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande inom ramen för vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Data som lagras av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.

När du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrev kan vi komma att lagra din e-postadress i en svart lista för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de rättsliga kraven vid utskick av nyhetsbrev (berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse.

8. Plugins och verktyg

YouTube

Denna webbplats innehåller videor från webbplatsen YouTube. Operatören av webbplatsen är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

När du besöker en av våra webbplatser där YouTube är integrerat upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt.

YouTube kan dessutom lagra olika cookies på din slutenhet eller använda jämförbar teknik för att känna igen dig (t.ex. fingeravtryck på enheten). På så sätt kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat för att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra bedrägeriförsök.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Användningen av YouTube är av intresse för en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Ytterligare information om hanteringen av användardata finns i YouTubes sekretesspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Denna webbplats använder plugins från videoportalen Vimeo. Leverantören är Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

När du besöker en av våra sidor med en Vimeo-video upprättas en anslutning till Vimeos servrar. Detta talar om för Vimeo-servern vilken av våra sidor du har besökt. Vimeo får också din IP-adress. Detta gäller även om du inte är inloggad på Vimeo eller inte har ett Vimeo-konto. Den information som samlas in av Vimeo överförs till Vimeos server i USA.

Om du är inloggad på ditt Vimeo-konto gör du det möjligt för Vimeo att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Vimeo-konto.

Vimeo använder cookies eller jämförbara igenkänningstekniker (t.ex. fingeravtryck på enheter) för att känna igen besökare på webbplatsen.

Användningen av Vimeo är av intresse för en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler och, enligt Vimeo, på "legitima affärsintressen". Du hittar mer information här: https://vimeo.com/privacy.

Ytterligare information om hantering av användardata finns i Vimeos sekretesspolicy på: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Denna webbplats använder så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Google för standardiserad visning av teckensnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste den webbläsare du använder ansluta till Googles servrar. Detta informerar Google om att denna webbplats har öppnats via din IP-adress. Användningen av Google WebFonts grundar sig på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en enhetlig presentation av typsnittet på sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt, kommer ett standardteckensnitt att användas av din dator.

Mer information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome

Denna webbplats använder Font Awesome för standardiserad visning av teckensnitt och symboler. Leverantören är Fonticons, Inc, 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

När du öppnar en sida laddar din webbläsare de teckensnitt som krävs i webbläsarens cacheminne för att visa texter, teckensnitt och symboler korrekt. För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Font Awesome-servrarna. Som ett resultat blir Font Awesome medveten om att denna webbplats har öppnats via din IP-adress. Användningen av Font Awesome baseras på art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Vi har ett berättigat intresse av en enhetlig presentation av typsnittet på vår webbplats. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Om din webbläsare inte stöder Font Awesome kommer ett standardteckensnitt att användas av din dator.

Ytterligare information om Font Awesome finns i Font Awesomes integritetspolicy på: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps är av intresse för en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden och för att göra det enkelt att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mer information om hanteringen av användardata hittar du i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan kallad "reCAPTCHA") på denna webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om uppgifter som matas in på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende baserat på olika egenskaper. Denna analys påbörjas automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, tid som webbplatsbesökaren tillbringar på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). De data som samlas in under analysen vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsens besökare informeras inte om att en analys pågår.

Uppgifterna lagras och analyseras på grundval av artikel 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats från missbruk av automatiserad spionering och SPAM. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om Google reCAPTCHA finns i Googles integritetspolicy och i Googles användarvillkor på följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=de och https://policies.google.com/terms?hl=de.

Wordfence

Vi har integrerat Wordfence på denna webbplats. Leverantören är Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (nedan kallad Wordfence).

Wordfence skyddar vår webbplats från oönskad åtkomst eller skadliga cyberattacker. För detta ändamål upprättar vår webbplats en permanent anslutning till Wordfence-servrarna så att Wordfence kan jämföra sina databaser med de åtkomster som görs på vår webbplats och blockera dem vid behov.

Användningen av Wordfence grundar sig på artikel 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sin webbplats så effektivt som möjligt mot cyberattacker. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Ingående av avtal för orderhantering

Vi har ingått ett avtal om orderbehandling med Wordfence. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, vilket säkerställer att Wordfence endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Spotify

Funktionerna för musiktjänsten Spotify är integrerade på denna webbplats. Leverantören är Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm, Sverige. Du känner igen Spotify-plugins genom den gröna logotypen på denna webbplats. En översikt över Spotify-plugins hittar du på: https://developer.spotify.com.

Detta gör att en direkt anslutning kan upprättas mellan din webbläsare och Spotify-servern via plugin när du besöker denna webbplats. Spotify får information om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Spotify-knappen medan du är inloggad på ditt Spotify-konto kan du länka innehållet på denna webbplats till din Spotify-profil. Detta gör att Spotify kan associera ditt besök på denna webbplats med ditt användarkonto.

Vi vill påpeka att cookies från Google Analytics används när du använder Spotify, så att dina användningsdata också kan överföras till Google när du använder Spotify. Google Analytics är ett verktyg från Google Group med säte i USA för analys av användarbeteende. Spotify är ensamt ansvarigt för denna integration. Vi som webbplatsoperatör har inget inflytande på denna behandling.

Uppgifterna lagras och analyseras på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tilltalande akustisk design av sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om detta finns i Spotifys integritetspolicy: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Om du inte vill att Spotify ska kunna koppla ditt besök på denna webbplats till ditt Spotify-användarkonto, vänligen logga ut från ditt Spotify-användarkonto.

9. Ljud- och videokonferenser.

Behandling av uppgifter

Vi använder bland annat verktyg för onlinekonferenser för att kommunicera med våra kunder. De enskilda verktyg vi använder listas nedan. Om du kommunicerar med oss via video- eller ljudkonferens via internet, kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas av oss och leverantören av respektive konferensverktyg.

Konferensverktygen samlar in alla uppgifter som du lämnar in för att använda verktygen (e-postadress och/eller ditt telefonnummer). Konferensverktygen behandlar också konferensens varaktighet, start och slut (tid) för deltagande i konferensen, antalet deltagare och annan "kontextuell information" i samband med kommunikationsprocessen (metadata).

Dessutom behandlar leverantören av verktyget alla tekniska data som krävs för att hantera onlinekommunikation. Hit hör framför allt IP-adresser, MAC-adresser, enhets-ID, enhetstyp, operativsystemets typ och version, klientversion, kameratyp, mikrofon eller högtalare samt typ av anslutning.

Om innehåll utbyts, laddas upp eller tillhandahålls på något annat sätt inom verktyget lagras det också på verktygsleverantörens servrar. Sådant innehåll omfattar i synnerhet molninspelningar, chatt-/instantmeddelanden, röstmeddelanden, uppladdade foton och videor, filer, whiteboards och annan information som delas när du använder tjänsten.

Observera att vi inte har full kontroll över databehandlingsförfarandena för de verktyg som används. Våra alternativ bestäms till stor del av respektive leverantörs företagspolicy. Ytterligare information om databehandling av konferensverktygen finns i dataskyddsdeklarationerna för de använda verktygen, som vi har listat under denna text. 

Syfte och rättslig grund

Konferensverktygen används för att kommunicera med potentiella eller befintliga avtalspartners eller för att erbjuda vissa tjänster till våra kunder (art. 6 avsn. 1 mening 1 lit. b GDPR). Dessutom tjänar användningen av verktygen den allmänna förenklingen och påskyndandet av kommunikationen med oss eller vårt företag (berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Om samtycke har begärts används de aktuella verktygen på grundval av detta samtycke; samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden. 

Lagringstid

De uppgifter som samlas in direkt av oss via video- och konferensverktygen raderas från våra system så snart du ber oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller. Lagrade cookies finns kvar på din slutenhet tills du tar bort dem. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade.

Vi har inget inflytande över lagringstiden för dina uppgifter, som lagras av operatörerna av konferensverktygen för deras egna ändamål. För mer information, vänligen kontakta operatörerna av konferensverktygen direkt.

Använda konferensverktyg

Vi använder följande konferensverktyg:

Zoom

Vi använder Zoom. Leverantören av denna tjänst är Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Detaljer om databehandling finns i Zooms sekretesspolicy:
https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här:
https://zoom.us/de-de/privacy.html.

ClickMeeting

Vi använder ClickMeeting. Leverantören är ClickMeeting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med säte på ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk, Polen, företagsnummer (KRS): 0000604194, momsregistreringsnummer (NIP): 5842747535. Detaljer om databehandling finns i ClickMeetings sekretesspolicy: https: //clickmeeting.com/de/legal.

TeamViewer

Vi använder TeamViewer. Leverantören är TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Detaljer om databehandling finns i TeamViewers sekretesspolicy:
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Skype för företag

Vi använder Skype för företag. Leverantören är Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg. Detaljer om databehandling finns i Skypes sekretesspolicy:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

GoToMeeting

Vi använder GoToMeeting. Leverantören är LogMeIn, Inc, 320 Summer Street Boston, MA 02210, USA. Detaljer om databehandling finns i GoToMeetings sekretesspolicy:
https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Mer information hittar du här:
https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Microsoft Teams

Vi använder Microsoft Teams. Leverantören är Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Detaljer om databehandling finns i Microsoft Teams sekretesspolicy:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.